Naczelnik AB

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45 Starosty Obornickiego

 

z dnia 7 grudnia 2015 r.

 

 

 

STAROSTA OBORNICKI

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

„Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa”

/nazwa stanowiska pracy/

 

w

STAROSTWIE POWIATOWYM

w OBORNIKACH

ul.11-Listopada 2a

64-600 O B O R N I K I

 

 1. Wymagania niezbędne (obligatoryjne):

 

  1. obywatelstwo polskie,

  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  3. wykształcenie wyższe w zakresie architektury, budownictwa lub prawa

  4. co najmniej 5-letni staż pracy,

  5. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,

  7. nieposzlakowana opinia,

  8. znajomość przepisów prawa w zakresie :

 • Prawo budowlane,

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 • Ustawa - prawo ochrony środowiska,

 • Ustawa o ochronie zabytków,

 • Ustawa o opłacie skarbowej,

 • Ustawa o ochronie danych osobowych,

 • Ustawa o dostępie do informacji publicznej,

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego,

 • Kodeks cywilny.

 

 1. Wymagania dodatkowe (fakultatywne):

 

  1. znajomość obsługi komputera, oprogramowanie: MS Excel,Internet,MS Word, poczta elektroniczna,

  2. znajomość języków obcych,

  3. skrupulatność, dokładność,

  4. umiejętność pracy w zespole,

  5. kreatywność, komunikatywność.

 

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Kierowanie pracami Wydziału:

  1. organizacja pracy Wydziału, zapewnienie warunków technicznych pracy,

  2. konsultowanie prac prowadzonych przez inspektorów,

  3. analiza dokumentów pod kątem zgodności z przepisami prawa,

  4. sprawdzanie decyzji przygotowanych przez pracowników i ich zatwierdzanie oraz pisanie uzasadnień do decyzji,

  5. udział w posiedzeniach zespołu uzgadniania dokumentacji,

  6. przygotowanie sprawozdań GUS,

2. Udzielanie informacji oraz omawianie inwestycji, spraw trudnych i inwestycji

szkodliwych z inwestorami:

a. omawianie zgodności lokalizacji z warunkami i planami miejscowymi,

b. analiza dokumentów i decyzji wstępnych,

 1. prowadzenie postępowania administracyjnego,

 2. wydanie postanowienia i przygotowywanie decyzji.

3. Udział w sesjach Rady oraz posiedzeniach Komisji:

 1. uczestnictwo w comiesięcznych posiedzeniach Komisji,

 2. przygotowanie projektów uchwał Zarządu i Rady, sprawozdań, analiz dla potrzeb Starostwa,

4. Udzielanie pozwoleń na budowę, rozbiórkę obiektów i na inwestycje drogowe:

 1. realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno - budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

 2. realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy wykonaniu robót budowlanych.

5. Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ,uprawnień do pełnienia tych funkcji,

6. Prowadzenie spraw dotyczących użytkowania i zmiany sposobu użytkowania obiektów.

7. Opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego Województwa.

8. Współpraca z Komisjami Rady Powiatu Obornickiego.

9. Nadzór nad bezpieczeństwem związanym z ochroną danych osobowych.

10. Wykonywanie innych poleceń przełożonych w zakresie kwalifikacji pracownika.

 

 1. Osoba ubiegająca się o pracę obowiązana jest przedłożyć następujące dokumenty na potwierdzenie wymagań obligatoryjnych oraz fakultatywnych:

 

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys (CV),

  3. oryginał kwestionariusza osobowego,

  4. kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie,

  5. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

  6. oświadczenie o tym, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

  7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych ,

  8. oświadczenie o tym, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy,

  9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj.:Dz.U. z 2002 r. nr 101,poz.926 z późn.zm.),

  10. z osobą która nie przepracowała na umowę o pracę w administracji samorządowej dłużej niż 6 miesięcy zostanie zawarta umowa na okres 6 miesięcy na czas odbycia służby przygotowawczej.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres Starostwa Powiatowego

w Obornikach ul.11 Listopada 2a w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko Naczelnika Wydziału Budownictwa i Architektury” (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego) lub składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, I piętro, pok.102 w terminie do 21 grudnia 2015 r.

 

Dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Po upływie terminu do złożenia dokumentów, w Biuletynie Informacji Publicznej upowszechniona zostanie lista kandydatów, którzy spełnili określone powyżej wymagania formalne.

O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach.

 

 

 

Oborniki, dnia 7 grudnia 2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45 Starosty Obornickiego

z dnia 7 grudnia 2015 r.

 


test
  hhhh
ffffff hhh
   

 

Załączniki do pobrania

1 informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika AB.pdf (PDF, 23KB) 2016-02-26 09:41:40 219 razy
2 26_02_2016_09_41_09_LISTA KANDYDATÓW (2).doc (DOC, 21KB) 2016-02-26 09:41:09 220 razy
3 nabór na wolne stanowisko Naczelnika AB.doc (DOC, 38KB) 2016-02-26 09:40:17 1 raz
4 LISTA KANDYDATÓW (2).doc (DOC, 21KB) 2016-02-26 09:38:25 1 raz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Artur Wróblewski 26-02-2016 09:36:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Konon 16-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Artur Wróblewski 26-02-2016 09:50:33