Zamówienie BIP

 

UMOWA NR 5/2016

 

 

 

zawarta w dniu 27.01.2015 r. pomiędzy:

 

Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu z siedzibą przy ul. Bydgoskiej 50, 78-600 Wałcz, NIP: 765-15-97-178, REGON: 331447710 reprezentowaną przez:

mgr inż. Jacka Kasińskiego - Kanclerza,

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

Danutą Worotyniec prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą Hurtownia Artykułów Przemysłowych „Marta” Danuta Worotyniec, ul. Dworcowa 14, 78-600 Wałcz NIP: 765-11-48-339, REGON: 570271625, zwaną w dalszej treści umowy „Dostawcą”,

 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy w wyniku rozpoznania cenowego do 30.000 euro została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu materiały papiernicze oraz biurowe zgodnie
z asortymentem określonym w załączniku do niniejszej umowy, stanowiącym ofertę Dostawcy.

 

§ 2

 1. Dostawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w okresie od 27.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

 2. Dostawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na podstawie odrębnych zamówień wystawianych przez Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt w ilościach i terminie uzgodnionym przez obie strony.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamawiania materiałów, o których mowa w § 1 w ilościach
  i terminie wynikających z potrzeb Zamawiającego, według cen zawartych w załączniku do umowy potwierdzone dokumentem WZ dostarczonym wraz z towarem.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia innej ilości materiałów niż to wynika z oferty Dostawcy, bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego.

 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupienia innych artykułów biurowych i papierniczych, zbliżonych rodzajowo do artykułów wynikających z niniejszego rozpoznania, według aktualnego cennika obowiązującego u Dostawcy

 

§3

 1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie wstępne w wysokości 14 993,26 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 26/100).

 2. Końcowa wartość poszczególnych faktur będzie stanowić iloczyn ilości dostarczonych materiałów i ceny jednostkowej.

 3. Oferowane ceny artykułów podane w formularzu cenowym (załącznik do umowy) są obowiązujące w całym okresie ważności umowy podanym w § 2 ust. 1

 

§ 4

 1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT w terminie do 30 dni od daty jej wystawienia. Wystawiona faktura będzie wynikała z zamówienia zgodnie z §2 ust. 3 i §3 ust.2.

 2. Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy Zamawiający poleci swojemu bankowi przelać na konto Dostawcy należną kwotę, w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury.

 3. W przypadku nieterminowej płatności Dostawca może żądać zapłaty odsetek ustawowych.

 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do egzekwowania z wynagrodzenia należnego Dostawcy
  z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych.

 

§ 5

 1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za szkody związane
  z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy będą kary umowne.

 2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

  1. Zamawiający naliczy Dostawcy karę za każdy dzień opóźnienia w dostawie określony
   w § 2 ust. 2 w wysokości 0,1% wynagrodzenia wstępnego brutto określonego w § 3 ust. 1,

  2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki po wyznaczonym terminie płatności faktury.

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowań przewyższających kary umowne.

 

§ 6

Zamawiającemu w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Dostawcę, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o przyczynach uzasadniających odstąpienie, poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie o odstąpieniu od umowy.

 

§ 7

Zapłata przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego kary umownej określonej w § 5 ust. 2, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania lub prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 8

Zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego jest niedopuszczalne, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.

 

§ 9

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części umowy.

 

§ 10

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 11

Wszelkie spory rozstrzygane będą polubownie, a w ostateczności przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny.

 

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 13

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2. Załącznikiem do niniejszej umowy jest formularz asortymentowo-ilościowy, który stanowi integralną
część umowy.

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA

 

 

 

3

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paweł Kominek 13-10-2016 08:52:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paweł Kominek 13-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Paweł Kominek 13-10-2016 08:54:12