Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

konwersja 2

 

ANEKS nr 1
do umowy SG/179/2018 z dnia 14.11.2018

 

 

zawarty w dniu 12.02.2021 r. w Szczecinie, pomiędzy:

 

Gminą Marianowo
ul. Mieszka 1

73-121 Marianowo

NIP: 8542226578

Regon: 811685600

reprezentowaną przez:

 

p. Danutę Ankutowicz - Wójta Gminy Marianowo

 

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,

 

a

 

Wytwórnią Telewizyjno-Filmową "ALFA" Spółka z o.o.

z siedzibą przy ul. Kukułeczki 56, 71-698 Szczecin

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydz. Gospod. Kraj. Rej. Sądowego

Numer KRS: 0000106643 z dnia 22.04.2002r.; NIP:851-10-09-957

Zarząd spółki : Prezes - Ryszard Sielicki.

Kapitał zakładowy wynosi 50.000,-PLN

reprezentowaną przez:

Ryszarda Sielickiego - Prezesa

zwaną dalej Wykonawcą

 

 

Na podstawie § 9 ust. 1 umowy nr SG/179/2018 z dnia 14 listopada 2018 r. strony tej umowy zgodnie postanawiają, co następuje:

 

§ 1.

 

Strony zgodnie postanawiają, że w umowie nr SG/179/2018 z dnia 14 listopada 2018 r., zawartej pomiędzy Gminą Marianowo a Wytwórnią Telewizyjno-Filmową "ALFA" Spółka z o.o.:

 

  1. w § 1 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Udostępnienia na czas określony od 15.02.2021 r. do 31.12.2023 r. mechanizmu do tworzenia automatycznej transkrypcji mowy na tekst (zgodnie z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz. U. 2019 poz. 848), z możliwością wprowadzania ręcznych poprawek za pośrednictwem edytora tekstu wraz z aktywnym pakietem umożliwiającym realizację transkrypcji do 50 godzin materiału filmowego (z możliwością wykorzystania pakietu w ciągu 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy). Poprawność działania mechanizmu jest silnie uzależniona od jakości nagrania dźwięku, dykcji interlokutorów i zachowania zasad dyskusji, np. w zakresie nie mówienia równocześnie.”;

 

  1. w § 2:

a) w ust. 1 po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu:

ust. 5: 1.200,00 zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT 23% (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych netto) - opłata jednorazowa za uruchomienie jednego pakietu”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wynagrodzenie płatne będzie na konto bankowe Wykonawcy w terminie 14 dni od wykonania usługi, na podstawie faktury VAT przesłanej drogą elektroniczną na uzgodniony wcześniej adres e-mail poczty elektronicznej..

 

§ 2.

 

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

 

§ 3.

 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania przez strony.

 

§ 4.

 

Aneks spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

Zamawiający: WYKONAWCA:

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woźniak 17-02-2021 13:56:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woźniak 17-02-2021
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woźniak 17-02-2021 13:56:48