Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Informacja Wójta Gminy Cewice o założeniach do projektu budżetu Gminy Cewice na 2006 rok


Informacja Wójta Gminy Cewice o założeniach do projektu budżetu gminy na 2006 rok.

I N F O R M A C J A

o założeniach do projektu budżetu Gminy Cewice na 2006 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./

Wójt Gminy Cewice informuje, co następuje:

Projekt budżetu Gminy Cewice na 2006 rok konstruowany będzie w oparciu o:

- założenia do projektu ustawy budżetowej na 2006 rok,

- realne dochody Gminy wynikające z ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966).

Biorąc powyższe pod uwagę, jak również wymogi wynikające z ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), zarządzeniem Wójta Gminy Cewice Nr 79/05 z dnia 29 września 2005 roku przyjęto następujące założenia do projektu budżetu gminy na 2006 rok:

 1. Utrzymanie dochodów Gminy, w tym podatkowych, na poziomie porównywalnym z rokiem bieżącym skorygowanym o planowany wskaźnik inflacji.

 2. Dążenie do maksymalnego zwiększenia dochodów ze środków pomocowych.

 3. Zabezpieczenie w pierwszej kolejności potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych Gminy.

 4. Realizowanie zadań wynikających z uchwalonego „Wieloletniego Planu Inwestycyjnego”.

 5. Utrzymanie wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań Gminy.

 6. Utrzymanie koniecznego standardu istniejących zasobów infrastruktury komunalnej Gminy.

 7. Realizacja części zadań własnych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie wspierania, powierzania lub zakupu usług.

 8. Utrzymanie planu zatrudnienia i wynagrodzeń na poziomie porównywalnym z rokiem bieżącym.

 9. Relacja deficytu budżetu gminy do jej dochodów nie większa niż 20%.

Przyjmuje się następujące wskaźniki i wytyczne szczegółowe do ustalenia wielkości dochodów i wydatków na 2006 rok.

 1. Wysokość subwencji ogólnej oraz udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych na podstawie wielkości ustalonych przez Ministra Finansów.

 2. Wysokość dotacji na zadania własne i zlecone określone przez dysponentów części budżetowych.

 3. Średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,5 %.

 4. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 899,10 zł.

 5. Wysokość odpisu na ZFŚS ( 103% odpisu na 2005 rok ) na poziomie 755 zł.

 6. Wzrost stawek i opłat lokalnych na poziomie inflacji.

 7. Poziom wynagrodzeń nauczycieli zgodnie z Ustawą Karta Nauczyciela z uwzględnieniem zmian planów organizacji pracy szkół od 01.09.2005.

 8. Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego: działki mieszkaniowe Osiedla Pod Lasem w Cewicach.

 9. Dotacja na zadania urzędów wojewódzkich na poziomie 2005 roku.

 10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na poziomie wykonania 2005 roku.

 11. Spłata rat kredytowych i odsetek około 700.000 zł ( 580.000 zł - rata kredytu pobranego w 2005 roku na budowę Gimnazjum oraz 120.000 zł - odsetki ).

 12. Przewidywane zadłużenie kredytowe na koniec 2006 roku - 2.320.000 zł.

 13. Wzrost wydatków bieżących nie większy niż 1,5 %.

 14. Pozostałe wydatki na poziomie zbliżonym do 2005 roku.

 15. Kontynuowane będą programy aktywizacji środowisk wiejskich, jak „Odnowa wsi”.

 16. Z zadań inwestycyjnych należy założyć przede wszystkim te, które zapisane zostały w Planie Rozwoju Lokalnego zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/212/05 z dnia 06.09.2005 r. ( zbiorcza sieć kanalizacyjna w Gminie, zagospodarowanie terenu sportowego przy Gimnazjum ).

 17. W zakresie budowy nowej i modernizacji istniejącej infrastruktury komunalnej przewiduje się:

  1. nakłady na remonty dróg gminnych na poziomie 2005 roku,

  2. nakłady na modernizację i budowę oświetlenia ulicznego na poziomie wykonania 2005 roku,

  3. budowę chodników i placów w ilości 2.000 m2,

  4. wspieranie lokalnych i zasadnych inicjatyw społecznych na poziomie 2005 roku.

Cewice, wrzesień 2005 r.

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woźniak 29-09-2005 15:40:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woźniak 29-09-2005
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woźniak 29-09-2005 15:40:10