Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Cewice
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

XXVII Sesja Rady Gminy Cewice


P r o t o k ó ł nr XXVII / 05

z sesji Rady Gminy Cewice

w dniu 29 kwietnia 2005 r.

Obecni na sesji:

 • radni wg listy obecności

 • sołtysi wg listy obecności

 • zaproszeni goście wg listy obecności

 • Wójt Gminy - mgr Grzegorz Palasz

 • Z-ca Wójta - mgr Stanisława Starosz

 • Sekretarz Gminy - mgr Marek Kuriata

 • radca prawny - mgr Wojciech Namiotko

 • protokolant - Ewa Kruczek

 • publiczność

ad.1.

Sesję Rady Gminy Cewice otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Cewice Stanisław Pałubicki. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15 radnych obecnych było 14. /nieobecny Michał Grybisz/

ad.2.

Na wniosek radnego Czesława Miotka Rada Gminy przyjęła jednogłośnie protokół z poprzedniej sesji bez odczytywania.

ad.3.

Przedstawiony przez przewodniczącego obrad porządek obrad Rada Gminy przyjęła bez uwag, jak poniżej:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Informacje:

a/ Przewodniczących Komisji

b/ Wójta Gminy

c/ Przewodniczącego Rady

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r.

a/ przedstawienie projektu uchwały

b/ opinia Komisji

c/ dyskusja

d/ podjęcie uchwały

 1. Rozpatrzenie wniosków komisji.

 2. Zapytania i oświadczenia radnych.

 3. Zamknięcie obrad sesji.

ad.4.a.

 • Przewodniczący Komisji Budżetu poinformował o odbytym posiedzeniu Komisji budżetu w okresie międzysesyjnym.

 • Ponieważ w tak krótkim czasie od ostatniej sesji posiedzenia Komisji nie odbywały się pozostali Przewodniczący nie składali informacji.

ad.4.b.

 • Wójt poinformował, że w okresie międzysesyjnym załatwiał następujące sprawy:

 • Odbyło się spotkanie z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie chodnika w Oskowie i chodnika w Cewicach koło parku. Uzgodniono, że krawężniki dróg wraz z zatoką weźmie na siebie Zarząd Wojewódzki. Oskowo jest inwestycją priorytetową

 • Uzgodniono z Panem Mirosławem Rybickim, że będą pracownicy z ODR do dyspozycji rolników celem pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty a Wójt udostępni salę. Wójt zapewnił, że jeśli będzie taka konieczność to również da 1 pracownika do pomocy.

 • Wójt zapoznał radnych z pismami od Starosty:

 1. w sprawie wzmożonej kontroli wycinanych drzew, gdyż zdarzają się częste przypadki bezprawnego wycinania drzew.

 2. Prośba do sołtysów o zaprzestanie przez mieszkańców spuszczania psów.

 • radny Jan Klebba poinformował, że myśliwy ma prawo zastrzelić wałęsającego się psa.

 • radny Andrzej Nowak zapytał, czy były rozmowy na temat drugiej zatoki dla wsiadających w Oskowie, jest tam plac, który miał być wyrównany.

 • Wójt odpowiedział, że rozmawiano również na ten temat ale Wojewódzki Zarząd Dróg nie ma na to pieniędzy.

ad.5.

Przewodniczący obrad odczytał pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r.

 • przybył radny Michał Grybisz - stan Rady 15.

- Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Wolski. Poinformował, że Komisja Rewizyjna badała sprawozdanie i wypracowała wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Komisja nie dopatrzyła się w sprawozdaniu nieprawidłowości. Jedynie Komisja zauważyła nieprzestrzeganie ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Komisja Rewizyjna zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 r. pozytywnie.

Ponadto radny uważa, że można było zrealizować niektóre wnioski np. wykonać wiaty na przystankach, bo wypracowano nadwyżkę w wsy.367 tyś. zł.

 • Następnie Przewodniczący Stanisław Pałubicki odczytał uchwałę w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r. i poddał ją pod głosowanie.

 • Rada Gminy w głosowaniu jawnym opowiedziała się za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r. jednogłośnie.

ad.6.

 • Przewodniczący Rady Stanisław Pałubicki odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r.

 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ireneusz Wolski poinformował, że poza jedną uwagą Komisja Rewizyjna nie miała zastrzeżeń i zwrócił się do Rady o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

 • Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy i poddał ją pod głosowanie.

 • Rada Gminy w głosowaniu jednogłośnie udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za 2004 rok.

 • Przewodniczący Rady złożył gratulacje Wójtowi Gminy a Wójt podziękował wszystkim radnym, pracownikom i współpracownikom. Powiedział, że to był dobry rok, bo zrobiono bardzo dużo Wójt wymienił najważniejsze zadania, które wykonano w 2004 roku.

Wdalszej części swej wypowiedzi Wójt wyjaśnił radnemu Wolskiemu, że trzymanie nadwyżki budżetowej było z Jego strony działaniem zamierzonym, gdyż na zadania, na które ubiegamy się o dotacje musimy mieć swoje pieniądze. Dopiero po ich zakończeniu otrzymujemy zwrot. Jeśli chodzi o wiaty to co do niektórych nie byłem przekonany i dlatego poddałem projekt tych zadań pod opinię Rady.

ad. 7.

Przewodniczący Rady odczytał pozytywną opinię Komisji Budżetowej w sprawie nabycia na mienie gminne nie zabudowanej działki położonej w Cewicach oznaczonej w ewidencji gruntów nr 168/16, którą można nabyć w drodze licytacji. Komisja zastrzegła jednak, aby cena działki nie była wyższa, jak 14 zł/m2.

 • Poddany pod głosowanie powyższy wniosek został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 • Następnym wnioskiem Komisji to wniosek Komisji Komunalnej w sprawie udzielenia Komisji informacji o efektach z przynależności gminy do stowarzyszeń.

 • Wójt Gminy zadeklarował, że taką informację przedstawi na następnej sesji.

 • Radny Ireneusz Wolski przypomniał, że Rada Gminy odłożyła wnioski z kontroli spraw komunalnych, kiedy one staną na sesji Rady?

 • Przewodniczący Rady poinformował, że na sesji majowej.

ad.8.

 • Radny Janusz Kozielewski mówił o zbliżających się wyborach parlamentarnych i konieczności zastanowienia się nad słusznym wyborem.

 • Radny Marian Szpilewski zgłosił potrzebę zamontowania na osiedlu tablicy informacyjnej, zamykanej i wolnostojącej.

 • Radny Ireneusz Wolski zapytał kiedy będą wypłacane stypendia, dlaczego robimy drogę w Popowie a nie inną np. w Unieszynie i dlaczego nie wystąpimy o dotacje na wodociągi, bo jak czytał w gazecie gmina Rzeczenica dostała dotację.

 • Wójt odpowiedział, że możemy wypłacać dopiero po 14 dniach od chwili opublikowania regulaminu i zmian. Planujemy to zrobić do 16 maja br. Jeśli chodzi o drogę w Popowie to Wójt powiedział, że mamy 2 drogi o znaczeniu ponadlokalnym tj.: do Niepoczołowic i w Popowie, która skraca komunikację do Linii.

 • Jeśli chodzi o dotacje na wodociągi to nie ma takiej możliwości, żeby otrzymać na to zadanie dotację, gdyż wodociąg w żaden sposów nie można liczyć jako efekt, gdyż on już tam był.

 • Radny Andrzej Nowak zgłosił, że ostatnio w Oskowie zdarzają się przerwy w dostawie wody, nikt o tym nie informuje.

 • Wójt wyjaśnił, że ostatnia przerwa była ogłoszona, lecz dodał, że przerwy są i będą, gdyż żeby to wyeliminować trzebaby wymienić każdą sieć. Wymieniamy sukcesywnie pompy, co łagodzi w pewnym stopniu proces dostawy wody.

 • Radny Jan Klebba mówił na temat drogi w Popowie. Powiedział, że w ubiegłym roku zgłaszaliśmy wniosek do Starostwa o wspólne wykonanie drogi z powiatem wejherowskim, jednak ten ze względu na brak środków nie wyraził zgody. A ponieważ jest duża przelotowość na tej drodze to my to musimy zrobić

 • Radny Ireneusz Wolski uważa, że powinniśmy przedyskutować projekt zadań do wykonania w roku bieżącym i ustalić ich gradację.

 • Wójt powiedział, że jest to projekt i w tym celu przekazał go radnym.

 • Radny Andrzej Nowak upomniał się od Komisji Komunalnej o terminy objazdów wsi, bo chciałby w tych objazdach uczestniczyć.

 • Radny Michał Grybisz wyjaśnił, że objazd jest przeprowadzany przez Komisję Komunalną a uczestniczyć w nim mogą radni, którzy mieszkają na danym terenie oraz odpowiedni sołtysi tj. z danego terenu.

Radny Grybisz dodał, że objazd będzie w dniu 05 maja br. o godz. 16,oo.

ad. 9.

Ponieważ porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący Rady zamknął obrady XXVII sesji Rady Gminy Cewice.

Protokółowała

Ewa Kruczek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Pałubicki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woźniak 23-05-2005 12:05:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woźniak 23-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woźniak 23-05-2005 12:05:36