Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

XXVIII Rada Gminy Cewice


P r o t o k ó ł nr XXVIII/05

z sesji Rady Gminy Cewice

w dniu 9 czerwca 2005 r.

Obecni na sesji:

 • radni wg listy obecności

 • sołtysi wg listy obecności

 • zaproszeni goście wg listy obecności

 • Wójt Gminy

 • Z-ca Wójta Gminy

 • Sekretarz Gminy

 • radca prawny

 • protokolant

 • publiczność

ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Pałubicki. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na 15 radnych obecnych było 14 /radny Jan Klebba nieobecny/.

ad.2.

Na wniosek radnego Andrzeja Nowaka Rada Gminy przyjęła protokół z poprzedniej sesji jednogłośnie bez odczytywania.

ad.3.

Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy przyjęła porządek obrad bez uwag i zmian jednogłośnie, jak poniżej:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Informacje:

 1. Przewodniczących Komisji

 2. Wójta Gminy

 3. Przewodniczącego Rady

 1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 2. Stanowisko Rady Gminy w sprawie propozycji Pani Wandy Marszk /sprzedaż nieruchomości dla gminy/

 3. Zmiany do budżetu na 2005 r.

 4. Zbycie nieruchomości położonej w Cewicach /nr działki 170/31 - dla P. Greniuk/

 5. Nabycie nieruchomości /od ANR działka nr 171/14 w obrębie Cewic, pod budowę przepompowni ścieków.

 6. Nabycie nieruchomości /od ANR działka nr 171/13 w obrębie Cewic - na powiększenie istniejącego boiska sportowego znajdującego się na sąsiedniej nieruchomości.

 7. Nabycie nieruchomości /od ANR w obrębie Cewic działka nr 171/15 - na drogę gminną/

 8. Nabycie nieruchomości /na poszerzenie pasa drogowego nr działki 169/11 od Pani Mielewczyk/

 9. Nabycie nieruchomości /na poszerzenie pasa drogowego nr działki 169/9 od Pani Trojan /

 10. Nabycie nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego nr działki 170/35 - od Pani Greniuk

 11. Nadanie honorowego obywatelstwa gminy Cewice /ks. Stanisław Wiśniewski/

 12. Rozpatrzenie wniosków Komisji

 1. z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie spraw komunalnych

 2. z objazdu Komisji Komunalnej

 1. Zapytania i oświadczenia radnych

 2. Zamknięcie obrad sesji.

ad.4.a.

Następnie Przewodniczący poszczególnych Komisji złożyli informacje z prac swych komisji w okresie międzysesyjnym.

b/

W dalszej części informacji sprawozdanie złożył Wójt Gminy ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Wymienił najważniejsze problemy, którymi zajmował się, np.:

 • Wójt odbył spotkanie z Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Dróg na temat chodnika w Oskowie. Sytuacja zmieniła się w stosunku do wcześniejszych uzgodnień, gdyż WZD nie otrzymał 5 mln. złotych od Państwa na ten cel i teraz WZD zapewni nam jedynie pozwolenie i nadzór

 • na ukończeniu jest budowa wodociągu w Unieszynie,

 • gmina przystąpiła do programu „Gryf”, a zadania w tym zakresie to przygotowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Brody, wykonanie chodnika w Krępkowicach, ogrodzenie kościoła w Krępkowicach, modernizacja drogi z Krępkowic do dębu Swiętopełka,

 • podjęto próby uzyskania dotacji z Ekofunduszu na kanalizację,

 • zatwierdzono już projekty organizacyjne szkół,

 • odbyła się wspaniała impreza otwarcia terenów rekreacyjnych w Siemirowicach /z inicjatyw społecznych/. Wójt z zadowoleniem poinformował, że pod kierunkiem radnego Teodoruka wykonano kawał dobrej roboty. Teraz obiekty służą wszystkim mieszkańcom.

 • W szkole podstawowej w Maszewie odbyła się uroczystość 10 lecia nadania imienia szkole

 • rozstrzygnięto 2 przetargi: na dowóz uczniów i na wypoczynek letni,

 • rozstrzygnięto konkurs na Dyrektora SP Cewice, w wyniku którego kandydatem na Dyrektora została Pani Iwona Mielewczyk,

 • W dniu 01 czerwca br nastąpiła zmiana Dyrektora GCK tj. p.o. Joanna Wenta

c/

Następnie swoje informacje przedstawił Przewodniczący Rady Gminy:

 1. list od Posła Janusza Piechocińskiego z życzeniami z okazji Dnia Samorządowca w 15 rocznicę samorządu.

 2. list z podziękowaniem za darowiznę na IRAN od Karitas „Polska”

 3. pismo od Wojewody Pomorskiego nt zintegrowanego planowania energetycznego w Polsce.

ad.5.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złożyła Z-ca Wójta Stanisława Starosz.

W dyskusji nad sprawozdaniem głos zabrali:

 • radny Janusz Kozielewski pogratulował komisji tych wielu inicjatyw. Jednak uważa, że sprawozdanie w przyszłości winno zawierać koszty realizacji imprez oraz część środków przeznaczyć na instruktorów systematycznie odbywających się imprez.

 • Pani S. Starosz wyjaśniła, że komisja nastawia się na systematyczność działań tj. są świetlice w Maszewie i Łebuni. Na poszerzenie tej działalności nie ma pieniędzy, a jeśli chodzi o koszty imprez to zostały one pokazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu i każdy radny to otrzymał.

 • Ponieważ więcej dyskusji nie było Przewodniczący Rady wystąpił do radnych z zapytaniem, czy Rada przyjmuje przedstawione sprawozdanie?

 • Za przyjęciem sprawozdania głosowali wszyscy obecni radni /tj. 14 radnych/.

ad.6.

Wójt Gminy poinformował, że wpłynęła propozycja Pani Wandy Marszk w sprawie sprzedaży nieruchomości, na której usytuowana jest stacja paliw na potrzeby Gimnazjum. Powiedział też, że zwraca się do Rady o zajęcie stanowiska w tej sprawie, czy ten obszar 0,5 ha byłby potrzebny dla Gimnazjum czy nie, oraz za jaką cenę. Zdaniem Wójta pierwszym krokiem w tej sprawie jest przystąpienie do wyceny, która może kosztować gminę ok. 2.000 złotych.

 • Stanisław Pałubicki poinformował, że na posiedzeniach Komisji oraz posiedzeniu Przewodniczących wszyscy radni byli zgodni co do tego, aby w pierwszej kolejności powołać biegłego celem dokonania wyceny nieruchomości.

 • Radny Ireneusz Wolski stwierdził, żę niewątpliwie teren ten przydałby się dla gimnazjum, gdyż istniejące tereny są skromne, jednak najpierw musimy znać cenę.

 • Ponieważ innych wypowiedzi na ten temat nie było Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie powyższe wnioski w sprawie dokonania wyceny nieruchomości P. Marszk w pierwszej kolejności. Rada Gminy w głosowaniu jawnym wniosek przyjęła jednogłośnie /w obecności 14 radnych/.

 • Przybył radny Jan Klebba. Stan Rady - 15.

ad.7.

Na temat zmian do budżetu mówił Wójt Gminy. Przedstawił propozycję zmian do budżetu po stronie dochodów i wydatków. Omówił zwiększenia i zmniejszenia.

 • Radny Ireneusz Wolski zapytał dlaczego remont dachu na Gimnazjum ma tak drogo kosztować?

 • Wójt wyjaśnił, że na istniejącą papę nie można położyć termozgrzewalnej tylko trzeba ją zerwać i kłaść nowe warstwy a ponadto papa musi być zakotwiczona a to jest bardzo kosztowne.

 • Przewodniczący Komisji Budżetu Jan Klebba przedstawił pozytywną opinię tej komisji dotyczącą zmian do budżetu.

 • Ponieważ więcej dyskusji nie było Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu i poddał ją pod głosowanie.

 • Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie zmian do budżetu na 2005 r.

ad.8.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Cewicach /nr działki 170/31/ dla Pani Greniuk na poprawę warunków gospodarowania przedstawiła Z-ca Wójta Pani Stanisława Starosz.

 • Dyskusji nie było a odczytana przez Przewodniczącego Rady uchwała została przyjęta przez Radę większością głosów tj za przyjęciem głosowało 14 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się.

ad.9.

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości od ANR działka 171/14 w obrębie Cewic pod budowę przepompowni ścieków zaprezentowany również przez Panią Stanisławę Starosz został przyjęty przez Radę jednogłośnie po uprzednim wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Komunalnej.

ad.10.

Następną uchwałę przedstawiła również Pani Stanisława Starosz. Uchwała jest w sprawie nabycia nieruchomości od ANR - działka nr 171/13 w obrębie Cewic na powiększenie istniejącego boiska sportowego znajdującego się na sąsiedniej nieruchomości.

Przewodniczący Komisji Komunalnej zaprezentował pozytywną opinię Komisji Komunalnej i odczytana przez Przewodniczącego obrad uchwała została w głosowaniu przyjęta jednogłośnie.

ad.11.

Następną uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości od ANR w obrębie Cewic działka nr 171/15 - na drogę gminną Komisja Komunalna zaopiniowała pozytywnie i Rada przyjęła w głosowaniu jednogłośnie.

ad.12.

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości od p. Mielewczyk nr działki 169/11 na poszerzenie pasa drogowego przedstawiła Z-ca Wójta Stanisława Starosz. Projekt uchwały uzyskał poparcie i pozytywną opinię Komisji Komunalnej a następnie Rady Gminy, która w głosowaniu jawnym uchwałę tę przyjęła jednogłośnie.

ad.13.

Następny projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości nr działki 169/9 na poszerzenie pasa drogowego od P.Trojan przedstawiła Z-ca Wójta.

Komisja Komunalna wydała opinię pozytywną a projekt uchwały poddany pod głosowanie zyskał aprobatę całej Rady tj. został przyjęty jednogłośnie.

ad.14.

Podobny projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego nr działki 170/35 od P.Greniuk, który przedstawiła Pani Stanisława Starosz uzyskał pozytywną opinię Komisji Komunalnej. Dyskusji nie było a odczytana i poddana głosowaniu uchwała została przyjęta jednogłośnie.

ad. 15.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał uchwałę w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Cewice dla byłego Proboszcza Parafii Cewice Ks. Kanonika Stanisława Wiśniewskiego i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy przyjęła uchwałę większością głosów /tj. za- 10, przy 5 głosach wstrzymujących się/.

ad.16.a.

Następnie Rada przystąpiła do rozpatrywania wniosków z przeprowadzonej kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie spraw komunalnych, z których jeden wniosek w pkt 6. został przyjęty przez Radę na jednej z poprzednich sesji. Pozostałe wnioski Przewodniczący Rady odczytywał i poddawał pod głosowanie za ich przyjęciem. I tak:

 1. Poczynić starania w celu sprzedaży lokali mieszkalnych. Jak wiadomo zasoby mieszkaniowe gminy nie należą do najnowszych i ich dekapitalizacja będzie postępować coraz szybciej a pobierane czynsze na pewno nie wystarczą na remonty.

- Rada Gminy przyjęła ten wniosek jednogłośnie.

 1. Dołożyć wszelkich starań do maksymalnego wyeliminowania niekontrolowanego zużycia wody a tym samym i ścieków. Z materiałów kontrolowanych wynika, że straty są znaczne bo przekraczają 30 %. Zdaniem Komisji Rewizyjnej ograniczenie tych strat o połowę należałoby uznać za zadawalające

 • wniosek ten Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.

 • obrady opuścił radny Andrzej Teodoruk. Stan Rady 14.

 1. Z treści protokołu /pkt 3.b/ wynika, że remonty dróg gruntowych przeprowadzane od wielu lat nie przynoszą oczekiwanych efektów. Taką opinię podziela wielu mieszkańców a szczególnie użytkownicy tych dróg. Należy tu także nadmienić, że w tych przypadkach dochodzi do nieprzestrzegania obowiązujących przepisów a w szczególności Prawa Zamówień Publicznych i ustawy o finansach publicznych. Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna wnioskuje aby każdego roku dokonany został remont kapitalny co najmniej jednej drogi w taki sposób aby przez wiele następnych lat dokonywać na niej jedynie drobnych konserwacji /wykonanie np. z tłucznia/. Na pozostałych drogach dokonywać jedynie niezbędne roboty konserwacyjne.

 • za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych

 • przeciwnych nie było

 • wstrzymało się od głosu 2 radnych

 1. Dokładnie analizować potrzeby w zakresie robót remontowych i inwestycyjnych z takim wyprzedzeniem, aby była możliwość ujęcia tych zadań w budżecie a także by był czas na na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Przede wszystkim chodzi o to by uniknąć działań niezgodnych z prawem. Nadmienić tu należy, że przedłożony kosztorys na remont dachu budynku Urzędu Gminy Cewice jest niezgodny ze stanem faktycznym i jedynie wprowadza zainteresowanych w błąd. Z dokumentacji przedłożonej do kontroli jednoznacznie wynika, że dach pokryto jedną warstwą papy a nie dwoma warstwami a podatek VAT do 30.04.04 wynosił 7 % a nie 22 %. Wartość materiałów z VAT wg faktur wyniosła 4.091,49 zł /4.507,49 - 416,00/ a nie jak wykazano w kosztorysie 8.257,29 zł. Na uwagę zasługuje także fakt, że mimo błędnego wykonania kosztorysu wykazano wartość robocizny w kwocie 1.828,24 /bez kosztów pośrednich/ a umowa zlecenie opiewa na 3.500 zł.

 • wniosek powyższy Rada Gminy przyjęła jednogłośnie /w obecności 14 radnych/

 1. Przeanalizować zasadność przyznawanych limitów km na wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych przez poszczególnych pracowników.

 • wniosek przyjęto jednogłośnie.

Następnie głos zabrał radny Ireneusz Wolski oświadczając, że wycofuje swój wniosek złożony na Komisji Komunalnej w sprawie zgłoszenia do Prokuratury podejrzenia o przestępstwo proponując, aby jeszcze zastanowić się nad tym na posiedzeniu tej komisji w świetle opinii biegłego.

ad.16.b.

Następnie Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia wniosków Komisji Komunalnej wypracowanych na podstawie objazdu gminy oraz w wyniku analizy „Projektu zadań inwestycyjnych i remontowych do realizacji w roku 2005 r.

 1. W związku z trudną sytuacją zaopatrzenia w wodę mieszkańców Bukowina - Młyn dla 9 rodzin Komisja wnosi o przyspieszenie budowy sieci wodociągowej i wykonanie jej w 2006 roku.

 • Przybył radny Andrzej Teodoruk - stan Rady 15.

 • Rada Gminy przyjęła wniosek 12 głosami „za”, przy 3 głosach wstrzymujących się.

 1. Dokonać zmian w budżecie w taki sposób aby ustawienie przystanków w Bukowinie- Młyn, Maszewie i Osowcu było zrealizowane w roku bieżącym. Komisja uważa, że może to być pokryte z rezerwy celowej na oświatę, bądź z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i ewentualnie z zaoszczędzonych środków na innych zadaniach.

 • zmiany w budżecie zostały już dokonane.

 • Dokonać wstępnej wyceny prac związanych z urządzeniem boiska w Oskowie.

 • W tej sprawie Wójt wyjaśnił, że kosztorys jest niepotrzebny. My zlecimy tylko usługę sprzętową. Do końca czerwca br. teren będzie wyrównany a resztę sami wykonamy.

 1. Boisko piłkarskie /stadion w Cewicach/ porośnięte jest chwastami a w szczególności mleczem, a trawa jest rzadka i słaba. Wskazane jest zasilenie odpowiednim nawozem i likwidacja chwastów.

 • Wójt wyjaśnił, że boisko jest pod kontrolą. Chwasty znikną, gdyż posiano saletrzak. Boisko jest w dobrej kondycji.

 1. Dokonać naprawy przepustu przy drodze do Niepoczołowic.

 • Rada Gminy przyjęła wniosek jednogłośnie.

 1. Po przejeździe równiarką - szyną wyzbierać wyciągnięte kamienie.

 • Rada Gminy przyjęła wniosek następującym stosunkiem głosów:

 • za - 7

 • przeciw - nie było

 • wstrzymało się 8

 1. Przy konserwacji dróg uwzględnić drogę z Bukowiny do Kamienicy Królewskiej. Uwzględnić także konserwację drogi do P. Piwka.

 • Rada Gminy wniosek przyjęła /za- 12, przeciwnych nie było, wstrzymujących się 3/

 1. Uwzględnić w planie na rok 2006 budowę chodnika na osiedlu koło radiostacji i remont drogi na osiedlu w Bukowinie.

 • W tej sprawie radny Formela wyjaśnił, że jest to droga wewnętrzna i tam po deszczach tworzy się jezioro i zalewa ludziom piwnice.

 • Radny Janusz Kozielewski upomniał się o chodnik w Cewicach prowadzący od parku do ul. W.Wasilewskiej, o którym mówi się od 20 lat. Zdaniem radnego jest on ważniejszy, gdyż najważniejsze jest bezpieczeństwo.

 • Wójt Gminy stwierdził, że sprawę chodników trzeba rozwiązać kompleksowo. Przede wszystkim wykonywane będą rzeczy zaplanowane, a jeśli będą środki to na pewno będą robione chodniki jednak w kolejności w zależności od potrzeb.

 • Radny Grybisz powiedział, że w Unieszynie ludzie czekają na chodnik od 50 lat.

 • Radny Kozielewski poradził aby komisja ponownie rozpatrzyła ten wniosek, wycofała go teraz i ustaliła priorytety i racje.

 • Zdaniem Przewodniczącego Rady takie wnioski powinny być zgłaszane na etapie tworzenia budżetu, bo teraz trudno o finanse.

 • Radny Wolski powiedział, że wnioski spływają cały czas to i tak priorytet ma uchwała budżetowa a jak nie będzie pieniędzy to ostatecznie zdecyduje Rada.

 • Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kolejno wnioski: budowa chodnika na osiedlu koło radiostacji w Bukowinie.

 • za - głosowało 4 radnych

 • przeciw było 6

 • wstrzymało się od głosu 4

- obrady opuściła Majewska - stan Rady 14.

 • Przewodniczący stwierdził, że ten wniosek został odrzucony.

Następny wniosek tego punktu to remont drogi na osiedlu w Bukowinie

 • wniosek ten Rada przyjęła jednogłośnie /w obecności 14 radnych/.

 1. Zaopatrzyć w pojemniki do segregacji odpadów Maszewo - stację PKP, Malczyce, Osowo -skrzyżowanie, Unieszyniec w roku bieżącym

 • Wójt wyjaśnił, że są większe osady, które nie posiadają pojemników i tam trzeba w pierwszej kolejności zaopatrzyć a dopiero następne osady.

 • Wniosek ten Rada Gminy przyjęła większością głosów, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał pismo Komisji Komunalnej w sprawie zadań, które zdaniem komisji nie muszą być wykonane w roku bieżącym.

 • Radny Janusz Kozielewski wnioskował aby rozpatrzyć to na następnej sesji, gdyż wniosków tych radni nie otrzymali w swoich materiałach sesyjnych.

 • Wójt Gminy powiedział, że jeśli chodzi o plac zabaw w Maszewie to znajduje on się w najgorszym miejscu z możliwych. Tam jest rów, transformator a w pobliżu skrzyżowanie. Z wnioskiem zmiany miejsca wystąpiła Rada Sołecka proponując miejsce przy szkole.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek radnego Janusza Kozielewskiego o przeniesienie tych punktów na następną sesję.

Wniosek został przyjęty, przy 1 głosie przeciwnym.

 • Zdaniem radnego M. Grybisza z przeniesieniem placu zabaw w Maszewie i przełożeniem chodnika wstrzymać się i nad tym się zastanowić, bo jest to koszt ok. 16.000 złotych. W to miejsce możnaby zrobić np. chodnik w Cewicach na ul. W.Wasilewskiej.

ad.17.

 • Radny Janusz Kozielewski przypomniał lata 1980-1990, kiedy to budowa nowej szkoły planowana była na osiedlu 40-lecia, ale zdecydowano inaczej, złamano prawo, droga prowadząca do gimnazjum jest niebezpieczna. Podjęto cały szereg nietrafnych decyzji, które pociągnęły za sobą wysokie koszty.

 • Sołtys z Łebuni Pani Anna Walkusz powiedziała, że Komisja Komunalna będąc na objeździe w Łebuni obiecała założenie lampy oświetleniowej w Łebuni.

 • sołtys z Unieszyna Pani Wiesława Grybisz powiedziała, że rok temu zgłosiła podanie o uznanie dębu za pomnik przyrody w Unieszynie i do tej pory nie dostała odpowiedzi.

 • Radny Andrzej Teodoruk zwrócił się do radnych o zbiórkę pieniędzy na nagrody dla dzieci, ponieważ dnia 26.06.05 odbędą się zawody wędkarskie o puchar „Dziennika Bałtyckiego”.

 • Radna Małgorzata Piwka zapytała, czy to prawda, że w Krępkowicach będzie robione tylko pół chodnika?

 • Wójt wyjaśnił, że to nie jest prawda, lecz, gdy będzie decyzja o Oskowie to prace w Krępkowicach zostaną przerwane, ale tylko chwilowo.

 • Mieszkaniec z Krępkowic mówił na temat udostępnienia im ścieżki na czas wykonania chodnika.

 • Następnie głos zabrał Wójt Gminy przedstawiając propozycję zorganizowania dożynek gminnych łącznie z turniejem sołectw. Impreza odbyłaby się w Łebuni w dniu 10 września 2005 r.

 • Radny Michał Grybisz powiedział, że Rada Sołecka w Unieszynie napisała dużo wniosków lecz tylko jeden z nich został załatwiony tj. utwardzenie szlaku pieszo-jezdnego. Wyraził swoje niezadowolenie ze sposobu traktowania Unieszyna.

 • Radny Kazimierz Formela uważa, że 10 września może to być zbyt wcześnie na dożynki, gdyż żniwa mogą być nie zakończone. Ponadto uważa, że dożynki powinny być dopiero po żniwach.

 • Radny Jan Klebba mówił, że termin jest dobry, gdyż będzie jeszcze w miarę ciepło a ponadto, kto zechce zebrać z pól to zbierze do tego czasu.

 • Sołtys wsi Łebunia Anna Walkusz stwierdziła, że termin jest odpowiedni i wszyscy będą już po żniwach.

 • Wójt dodał, że chodzi tu o ideę i że ma to być impreza masowa.

ad. 18.

Ponieważ porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący obrad zamknął XXVIII sesję Rady Gminy Cewice.

Protokółowała

Ewa Kruczek

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Pałubicki

11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woźniak 10-08-2005 11:28:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woźniak 10-08-2005
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woźniak 10-08-2005 11:28:26