Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obowiązek informacyjny

  OBOWIĄZKI INFORMACYJNE FUNKCJONUJĄCE W URZĘDZIE GMINY PUCK

 

OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY WOBEC  OSÓB ZAŁĄTWIAJĄCYCH SPRAWY URZĘDOWE

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

Administrator danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Puck, którego dane kontaktowe są następujące:

 • adres korespondencyjny: ul. 10 Lutego 29,84 – 100 Puck
 • nr telefonu (58) 673-20-96
 • adres e-mail: ugpuck@onet.pl

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gmina.puck.pl

Cel i podstawa przetwarzania 

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków Wójta Gminy Puck nałożonych przez przepisy prawa, w tym w szczególności: ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz innych przepisów prawa, w tym także prawa miejscowego, nakładające na Wójta realizację zadań publicznych, przepisy prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, ochrony socjalnej.

Wójt Gminy Puck jako pracodawca przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy, pracowników oraz osób,

z którymi zawarto umowy cywilnoprawne, praktykantów, wolontariuszy i stażystów. Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy, nałożonych przez przepisy prawa pracy,
w tym w szczególności:

 • ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawę z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy,
 • ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,
 • ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 • ustawę z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych,
 • ustawę z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

oraz inne przepisy prawa.

Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustaw, podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, usługi BHP).

Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa.

Prawa osób

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) .

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo dodatkowo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz do usunięci danych. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC PRAKTYKANTA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

Administrator danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Puck, którego dane kontaktowe są następujące:

 • adres korespondencyjny: ul. 10 Lutego 29,84 – 100 Puck
 • nr telefonu (58) 673-20-96
 • adres e-mail: ugpuck@onet.pl

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gmina.puck.pl

Cel przetwarzania:

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest umożliwienie odbycia praktyki studenckiej.

Podstawa przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, usługi BHP).

Okres przechowywania:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyła się praktyka, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania danych.

Prawa osób:

Ma  Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo dodatkowo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz do usunięci danych. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC STAŻYSTY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

Administrator danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Puck, którego dane kontaktowe są następujące:

 • adres korespondencyjny: ul. 10 Lutego 29,84 – 100 Puck
 • nr telefonu (58) 673-20-96
 • adres e-mail: ugpuck@onet.pl

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gmina.puck.pl

Cel przetwarzania:

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest odbycie stażu zawodowego lub przygotowania zawodowego.

Podstawa przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia stażu w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, usługi BHP).

Prawa osób:

Macie Pani/Pana prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo dodatkowo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz do usunięci danych. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC WOLONTARIUSZA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

Administrator danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Puck, którego dane kontaktowe są następujące:

 • adres korespondencyjny: ul. 10 Lutego 29,84 – 100 Puck
 • nr telefonu (58) 673-20-96
 • adres e-mail: ugpuck@onet.pl

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gmina.puck.pl

Cel przetwarzania:

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest świadczenie pracy na zasadach wolontariatu.

Podstawa przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 10 pełnych lat kalendarzowych od dnia zakończenia wolontariatu do celów związanych z jego rozliczeniem.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, usługi BHP).

Prawa osób:

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo dodatkowo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz do usunięci danych. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSOBY BĘDĄCEJ STRONĄ UMOWY CYWILNOPRAWNEJ

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

Administrator danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Puck, którego dane kontaktowe są następujące:

 • adres korespondencyjny: ul. 10 Lutego 29,84 – 100 Puck
 • nr telefonu (58) 673-20-96
 • adres e-mail: ugpuck@onet.pl

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gmina.puck.pl

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

Podstawa przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie zawartej między nami umowy.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 pełnych lat kalendarzowych, po rozwiązaniu
lub wygaśnięciu umowy, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. ZUS, Urzędy Skarbowe). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania).

Prawa osób:

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

 

BOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA OSOBY PRZEBYWAJĄCEJ W OBSZARZE OBJĘTYM MONITORINGIEM

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

Administrator danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Puck, którego dane kontaktowe są następujące:

 • adres korespondencyjny: ul. 10 Lutego 29,84 – 100 Puck
 • nr telefonu (58) 673-20-96
 • adres e-mail: ugpuck@onet.pl

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gmina.puck.pl

Cel przetwarzania:

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ochrona mienia administratora.

Podstawa przetwarzania danych:

Podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Okres przechowywania:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni licząc od daty dokonania nagrania. Po tym okresie nagrania ulegają zniszczeniu, jeśli przepisy odrębne nie stanowią inaczej lub do czasu ewentualnego prawomocnego zakończenia postępowania.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (np. Policja). Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania i sprzętu wykorzystywanego do nagrywania obrazu i dźwięku).

Prawa osób:

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - OPŁATA TARGOWA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

Administrator danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Puck, którego dane kontaktowe są następujące:

 • adres korespondencyjny: ul. 10 Lutego 29,84 – 100 Puck
 • nr telefonu (58) 673-20-96
 • adres e-mail: ugpuck@onet.pl

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gmina.puck.pl

Cel przetwarzania:

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest pobranie opłaty targowej od osób fizycznych dokonujących sprzedaży na obszarze Gminy Puck.

Podstawa przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodny z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną, chyba że przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania).

Prawa osób:

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ).

 

OBOWIĄZEK INFORAMCYJNY WOBEC OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W GMINNYM ETAPIE KONKURSU PIĘKNA WIEŚ / PIĘKNA ZAGRODA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

Administrator danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Puck, którego dane kontaktowe są następujące:

 • adres korespondencyjny: ul. 10 Lutego 29,84 – 100 Puck
 • nr telefonu (58) 677-20-96
 • adres e-mail: ugpuck@onet.pl

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gmina.puck.pl

Cel i podstawa przetwarzania 

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja gminnego etapu konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019”, a podstawą przetwarzania jest Pani/Pana dobrowolna zgoda.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Dane zwycięzców Gminnego etapu konkursu zostaną zgodnie z regulaminem przekazane pozostałym administratorom współorganizującym konkurs, tj. Staroście Puckiemu oraz w dalszej kolejności Zarządowi Województwa Pomorskiego.  

Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na czas realizacji celu, a po jego zakończeniu na czas przechowywania i archiwizacji, wynikającej z przepisów prawa tj. przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozstrzygnięcie etapu gminnego.

Prawa osób

Ma Pani/Pan prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) .Ponadto macie Państwo dodatkowo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz do usunięcia danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości udziału w konkursie.

 

 

OBOWIĄZEK INFORAMCYJNY WOBEC STAŻYSTY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

Administrator danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Puck, którego dane kontaktowe są następujące:

 • adres korespondencyjny: ul. 10 Lutego 29,84 – 100 Puck
 • nr telefonu (58) 673-20-96
 • adres e-mail: ugpuck@onet.pl

Inspektor danych osobowych:

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@gmina.puck.pl

Cel przetwarzania:

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest odbycie stażu zawodowego lub przygotowania zawodowego.

Podstawa przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikające z ww. ustawy (np. numeru telefonu), podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona przez świadome przekazanie nam tych danych.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia stażu w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Odbiorcy danych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, usługi BHP).

Prawa osób:

Macie Pani/Pana prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo dodatkowo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz do usunięci danych. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jacek Dybowski 28-05-2018 08:29:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Dettlaff 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Jacek Dybowski 05-11-2019 13:26:17