Sposób stanowienia aktów prawnych

Zgodnie z Rozdziałem X Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupsku w Starostwie obowiązuje następujący tryb tworzenia projektów uchwał Rady Powiatu oraz projektów aktów prawnych Zarządu Powiatu i Starosty oraz sposób ich realizacji:


1. Prawo występowania z wnioskiem o wydanie aktu prawnego przysługuje:

    1) Staroście,
    2) Wicestaroście,
    3) Sekretarzowi Powiatu,
    4) Skarbnikowi Powiatu,
    5) naczelnikom wydziałów.

2. Projekty aktów prawnych przygotowują naczelnicy wydziałów na podstawie polecenia Starosty bądź z własnej inicjatywy w przypadkach, gdy wynika to z przepisów lub potrzeby uregulowania sprawy.

3. Starosta może powołać zespół do opracowania projektu aktu prawnego.

4. Projekty aktów prawnych opracowują w ramach swojej właściwości, uzgadniają i wnoszą pod obrady Zarządu naczelnicy wydziałów.

5. Za stronę prawną i formalną projektów aktów prawnych są odpowiedzialni radcowie prawni.

6. Projekt aktu prawnego opracowuje się według przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.

7. Do projektu aktu prawnego załącza się uzasadnienie, obejmujące:

    1) przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana oraz wyjaśnienie potrzeb i celu wydania aktu prawnego,
    2) wykazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym oraz charakterystykę przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych, a także skutków finansowych związanych z wejściem w życie aktu prawnego oraz źródeł finansowania.

8. Pod uzasadnieniem podpisuje się osoba wnioskująca i opracowująca projekt.

9. Jeżeli projekt aktu prawnego przewiduje wydanie aktów wykonawczych należy dołączyć projekty takich aktów.

10. Projekt aktu prawnego wnoszony jest do rozpatrzenia przez Zarząd za pośrednictwem Sekretarza Powiatu.

11. Sekretarz Powiatu, za zgodą Starosty może wycofać projekt aktu prawnego, jeżeli nie odpowiada on określonym w niniejszym Regulaminie wymaganiom.

12. Sekretarz Powiatu przekazuje członkom Zarządu i stałym uczestnikom posiedzeń Zarządu, wnoszone pod obrady projekty aktów prawnych w terminie nie krótszym niż siedem dni przed datą posiedzenia, przy czym skrócenie tego terminu może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach.

13. W uzasadnionych przypadkach, w celu należytego przygotowania aktów prawnych wniesionych pod obrady Zarządu, mogą być organizowane konferencje przygotowawcze, w których uczestniczą wnioskodawcy i inne zainteresowane osoby. O zwołaniu konferencji decyduje Sekretarz Powiatu, który przewodniczy konferencji.

14. Wnioski i ustalenia przyjęte podczas konferencji przygotowawczej powinny być zgłoszone przez wnioskodawcę, w formie nowego projektu aktu prawnego lub autopoprawki albo też w protokole rozbieżności.

15. Projekty uchwał pod obrady Rady kieruje Zarząd.

16. Rejestr uchwał Rady i Zarządu Powiatu prowadzi Wydział Organizacyjny.

17. Wydziały obowiązane są prowadzić wydziałowe zbiory aktów prawnych z zakresu działania wydziału.

18. Zarządzenia wydaje Starosta na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

19. Rejestr zarządzeń Starosty prowadzi Wydział Organizacyjny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Fąfara 03-07-2013 13:27:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Fąfara 03-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Fąfara 03-07-2013 13:27:37