Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Zapytanie ofertowe pod nazwą "Wykonanie robót remontowych nawierzchni drogi gruntowej Górki - Płastkowo"

 

 

 

 

  • Polska-Warszawa: Obuwie ochronne

    

   2020/S 128-314501

 • Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

 • Dostawy

  Podstawa prawna:
  Dyrektywa 2014/25/UE

  Sekcja I: Podmiot zamawiający

  I.1)Nazwa i adresy
  Oficjalna nazwa: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
  Adres pocztowy: Marcina Kasprzaka 25
  Miejscowość: Warszawa
  Kod NUTS: PL POLSKA
  Kod pocztowy: 01-224
  Państwo: Polska
  Osoba do kontaktów: Paweł Puchalski
  E-mail: publiczne@pgnig.pl

  Adresy internetowe:

  Główny adres: www.przetargi.pgnig.pl

  I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
  I.3)Komunikacja
  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.pgnig.pl
  Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
  Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
  I.6)Główny przedmiot działalności
  Wydobycie gazu i ropy naftowej

  Sekcja II: Przedmiot

  II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
  II.1.1)Nazwa:

   

  Dostawa obuwia ochronnego dla pracowników PGNiG S.A. w latach 2021–2022

   

  Numer referencyjny: ZP/PGNG/20/0086/CS/CA
  II.1.2)Główny kod CPV
  18830000 Obuwie ochronne
  II.1.3)Rodzaj zamówienia
  Dostawy
  II.1.4)Krótki opis:

   

  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa obuwia ochronnego oraz wodoodpornego.

   

  II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
  II.1.6)Informacje o częściach
  To zamówienie podzielone jest na części: tak
  Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
  II.2)Opis
  II.2.1)Nazwa:

   

  Obuwie ochronne letnie – trzewiki klasy S3

   

  Część nr: 1
  II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
  18830000 Obuwie ochronne
  II.2.3)Miejsce świadczenia usług
  Kod NUTS: PL POLSKA
  II.2.4)Opis zamówienia:

   

  Obuwie ochronne letnie – trzewiki klasy S3.

   

  II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
  Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
  II.2.6)Szacunkowa wartość
  II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
  Początek: 01/01/2021
  Koniec: 31/12/2022
  Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
  II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
  Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
  II.2.11)Informacje o opcjach
  Opcje: tak
  Opis opcji:

   

  Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia nie mniej niż 70 % ilości asortymentu zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu cenowym. W ramach wartości pozostałych 30 % ilości asortymentu wskazanego w formularzu cenowym, Zamawiającemu przysługuje prawo składania zamówień zgodnie z jego zapotrzebowaniem, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Zamawiający może zmieniać ilości asortymentu podane w formularzu cenowym według swojego uznania jednakże wynagrodzenie nie może przekroczyć wskazanego w § 6 ust. 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ (prawo opcji).

   

  II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
  II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
  II.2.14)Informacje dodatkowe

   

  Odnośnie do terminu określonego w pkt II.2.7 ogłoszenia – Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień począwszy od dnia podpisania umowy, z zachowaniem terminów dostaw określonych w § 2 ust. 7 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, przy czym realizacja pierwszych dostaw nastąpi po 1.1.2021 zgodnie z zapisem § 2 ust. 10 projektu umowy (zgodnie z pkt 5 SIWZ).

   

  II.2)Opis
  II.2.1)Nazwa:

   

  Obuwie ochronne ocieplane – trzewiki klasy S3

   

  Część nr: 2
  II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
  18830000 Obuwie ochronne
  II.2.3)Miejsce świadczenia usług
  Kod NUTS: PL POLSKA
  II.2.4)Opis zamówienia:

   

  Obuwie ochronne ocieplane – trzewiki klasy S3.

   

  II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
  Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
  II.2.6)Szacunkowa wartość
  II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
  Początek: 01/01/2021
  Koniec: 31/12/2022
  Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
  II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
  Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
  II.2.11)Informacje o opcjach
  Opcje: tak
  Opis opcji:

   

  Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia nie mniej niż 70 % ilości asortymentu zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu cenowym. W ramach wartości pozostałych 30 % ilości asortymentu wskazanego w formularzu cenowym, Zamawiającemu przysługuje prawo składania zamówień zgodnie z jego zapotrzebowaniem, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Zamawiający może zmieniać ilości asortymentu podane w formularzu cenowym według swojego uznania jednakże wynagrodzenie nie może przekroczyć wskazanego w § 6 ust. 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ (prawo opcji).

   

  II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
  II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
  II.2.14)Informacje dodatkowe

   

  Odnośnie do terminu określonego w pkt II.2.7 ogłoszenia – Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień począwszy od dnia podpisania umowy, z zachowaniem terminów dostaw określonych w § 2 ust. 7 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, przy czym realizacja pierwszych dostaw nastąpi po 1.1.2021 zgodnie z zapisem § 2 ust. 10 projektu umowy (zgodnie z pkt 5 SIWZ).

   

  II.2)Opis
  II.2.1)Nazwa:

   

  Obuwie ochronne letnie – półbuty klasy S3

   

  Część nr: 3
  II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
  18830000 Obuwie ochronne
  II.2.3)Miejsce świadczenia usług
  Kod NUTS: PL POLSKA
  II.2.4)Opis zamówienia:

   

  Obuwie ochronne letnie – półbuty klasy S3.

   

  II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
  Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
  II.2.6)Szacunkowa wartość
  II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
  Początek: 01/01/2021
  Koniec: 31/12/2022
  Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
  II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
  Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
  II.2.11)Informacje o opcjach
  Opcje: tak
  Opis opcji:

   

  Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia nie mniej niż 70 % ilości asortymentu zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu cenowym. W ramach wartości pozostałych 30 % ilości asortymentu wskazanego w formularzu cenowym, Zamawiającemu przysługuje prawo składania zamówień zgodnie z jego zapotrzebowaniem, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Zamawiający może zmieniać ilości asortymentu podane w formularzu cenowym według swojego uznania jednakże wynagrodzenie nie może przekroczyć wskazanego w § 6 ust. 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ (prawo opcji).

   

  II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
  II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
  II.2.14)Informacje dodatkowe

   

  Odnośnie do terminu określonego w pkt II.2.7 ogłoszenia – Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień począwszy od dnia podpisania umowy, z zachowaniem terminów dostaw określonych w § 2 ust. 7 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, przy czym realizacja pierwszych dostaw nastąpi po 1.1.2021 zgodnie z zapisem § 2 ust. 10 projektu umowy (zgodnie z pkt 5 SIWZ).

   

  II.2)Opis
  II.2.1)Nazwa:

   

  Obuwie wielosezonowe – trzewiki klasy S3

   

  Część nr: 4
  II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
  18830000 Obuwie ochronne
  II.2.3)Miejsce świadczenia usług
  Kod NUTS: PL POLSKA
  II.2.4)Opis zamówienia:

   

  Obuwie wielosezonowe – trzewiki klasy S3.

   

  II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
  Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
  II.2.6)Szacunkowa wartość
  II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
  Początek: 01/01/2021
  Koniec: 31/12/2022
  Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
  II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
  Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
  II.2.11)Informacje o opcjach
  Opcje: tak
  Opis opcji:

   

  Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia nie mniej niż 70 % ilości asortymentu zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu cenowym. W ramach wartości pozostałych 30 % ilości asortymentu wskazanego w formularzu cenowym, Zamawiającemu przysługuje prawo składania zamówień zgodnie z jego zapotrzebowaniem, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Zamawiający może zmieniać ilości asortymentu podane w formularzu cenowym według swojego uznania jednakże wynagrodzenie nie może przekroczyć wskazanego w § 6 ust. 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ (prawo opcji).

   

  II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
  II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
  II.2.14)Informacje dodatkowe

   

  Odnośnie do terminu określonego w pkt II.2.7 ogłoszenia – Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień począwszy od dnia podpisania umowy, z zachowaniem terminów dostaw określonych w § 2 ust. 7 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, przy czym realizacja pierwszych dostaw nastąpi po 1.1.2021 zgodnie z zapisem § 2 ust. 10 projektu umowy (zgodnie z pkt 5 SIWZ).

   

  II.2)Opis
  II.2.1)Nazwa:

   

  Obuwie ochronne – saperki klasy S3

   

  Część nr: 5
  II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
  18830000 Obuwie ochronne
  II.2.3)Miejsce świadczenia usług
  Kod NUTS: PL POLSKA
  II.2.4)Opis zamówienia:

   

  Obuwie ochronne – saperki klasy S3

   

  II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
  Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
  II.2.6)Szacunkowa wartość
  II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
  Początek: 01/01/2021
  Koniec: 31/12/2022
  Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
  II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
  Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
  II.2.11)Informacje o opcjach
  Opcje: tak
  Opis opcji:

   

  Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia nie mniej niż 70 % ilości asortymentu zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu cenowym. W ramach wartości pozostałych 30 % ilości asortymentu wskazanego w formularzu cenowym, Zamawiającemu przysługuje prawo składania zamówień zgodnie z jego zapotrzebowaniem, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Zamawiający może zmieniać ilości asortymentu podane w formularzu cenowym według swojego uznania jednakże wynagrodzenie nie może przekroczyć wskazanego w § 6 ust. 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ (prawo opcji).

   

  II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
  II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
  II.2.14)Informacje dodatkowe

   

  Odnośnie do terminu określonego w pkt II.2.7 ogłoszenia – Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień począwszy od dnia podpisania umowy, z zachowaniem terminów dostaw określonych w § 2 ust. 7 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, przy czym realizacja pierwszych dostaw nastąpi po 1.1.2021 zgodnie z zapisem § 2 ust. 10 projektu umowy (zgodnie z pkt 5 SIWZ).

   

  II.2)Opis
  II.2.1)Nazwa:

   

  Obuwie wodoodporne

   

  Część nr: 6
  II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
  18811000 Obuwie nieprzemakalne
  II.2.3)Miejsce świadczenia usług
  Kod NUTS: PL POLSKA
  II.2.4)Opis zamówienia:

   

  Obuwie wodoodporne.

   

  II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
  Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
  II.2.6)Szacunkowa wartość
  II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
  Początek: 01/01/2021
  Koniec: 31/12/2022
  Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
  II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
  Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
  II.2.11)Informacje o opcjach
  Opcje: tak
  Opis opcji:

   

  Zamawiający zobowiązuje się do zamówienia nie mniej niż 70 % ilości asortymentu zgodnie z danymi wskazanymi w formularzu cenowym. W ramach wartości pozostałych 30 % ilości asortymentu wskazanego w formularzu cenowym, Zamawiającemu przysługuje prawo składania zamówień zgodnie z jego zapotrzebowaniem, z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, tj. Zamawiający może zmieniać ilości asortymentu podane w formularzu cenowym według swojego uznania jednakże wynagrodzenie nie może przekroczyć wskazanego w § 6 ust. 2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ (prawo opcji).

   

  II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
  II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
  II.2.14)Informacje dodatkowe

   

  Odnośnie do terminu określonego w pkt II.2.7 ogłoszenia – Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień począwszy od dnia podpisania umowy, z zachowaniem terminów dostaw określonych w § 2 ust. 7 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, przy czym realizacja pierwszych dostaw nastąpi po 1.1.2021 zgodnie z zapisem § 2 ust. 10 projektu umowy (zgodnie z pkt 5 SIWZ).

   

  Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  III.1)Warunki udziału
  III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
  Wykaz i krótki opis warunków:

   

  Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

   

  III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

   

  Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.

   

  III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
  Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

   

  — wykaz wykonanych dostaw, na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 6.1.2.3 SIWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane w odniesieniu do każdej części, na którą Wykonawca składa ofertę – sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ,

  — dowody, że dostawy wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie, w tym:

  a) referencje bądź inne dokumenty wydane przez odbiorcę dostaw wskazanych w wykazie, o którym mowa w pkt 8.8.1 SIWZ, w przypadku dostaw o charakterze okresowym lub ciągłym, które na dzień upływu terminu składania ofert są nadal wykonywane referencje powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

  b) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w pkt 8.8.2 lit. a SIWZ.

  Uwaga:

  Zamawiający nie uzna, jako dowodu faktur itp. dokumentów, z uwagi na fakt, iż ich treść nie potwierdza należytego wykonania zamówienia.

   

  Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

   

  Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę o łącznej wartości wskazanej w poniższej tabeli, odpowiednio do części zamówienia:

  — część 1 – co najmniej 100 000 PLN netto – wymagany przez Zamawiającego zakres asortymentu – obuwie ochronne klasy S3,

  — część 2 – co najmniej 100 000 PLN netto – wymagany przez Zamawiającego zakres asortymentu – obuwie ochronne klasy S3,

  — część 3 – co najmniej 50 000 PLN netto – wymagany przez Zamawiającego zakres asortymentu – obuwie ochronne klasy S3,

  — część 4 – co najmniej 50 000 PLN netto – wymagany przez Zamawiającego zakres asortymentu – obuwie ochronne klasy S3,

  — część 5 – co najmniej 20 000 PLN netto – wymagany przez Zamawiającego zakres asortymentu – obuwie ochronne klasy S3,

  — część 6 – co najmniej 30 000 PLN netto – wymagany przez Zamawiającego zakres asortymentu – obuwie wodoodporne.

   

  III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
  Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

   

  O zawarcie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), dalej: „ustawa Pzp”:

  1. nie podlegają wykluczeniu:

  a) na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (z wyłączeniem pkt 13 lit. d),

  b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ustawy Pzp;

  2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszym ogłoszeniu i SIWZ dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego.

   

  III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
  III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

   

  Zamawiający na podstawie art. 138c ust. 1 pkt 3 ustawy odstąpił od obowiązku żądania wadium w niniejszym postępowaniu.

   

  III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

   

  Warunki finansowania i płatności określone zostały przez Zamawiającego w załączniku nr 5 do SIWZ – projekt umowy.

   

  III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

   

  1. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są przedstawić dokument ustanawiający pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

  2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy złożyć odrębny JEDZ zawierający informacje wymagane w częściach II–IV dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  3. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

   

  III.2)Warunki dotyczące zamówienia
  III.2.2)Warunki realizacji umowy:

   

  Warunki realizacji umowy określone zostały przez Zamawiającego w załącznikach nr 5 do SIWZ – projekt umowy.

   

  III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

  Sekcja IV: Procedura

  IV.1)Opis
  IV.1.1)Rodzaj procedury
  Procedura otwarta
  IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
  IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
  IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
  IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
  Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
  IV.2)Informacje administracyjne
  IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
  IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
  Data: 06/08/2020
  Czas lokalny: 11:00
  IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
  IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
  Polski
  IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
  Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
  IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
  Data: 06/08/2020
  Czas lokalny: 11:30
  Miejsce:

   

  ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, POLSKA, w budynku C6, sala nr 30.

   

  Sekcja VI: Informacje uzupełniające

  VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
  Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
  VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
  Akceptowane będą faktury elektroniczne
  VI.3)Informacje dodatkowe:

   

  1. Pod terminem związania ofertą 2 miesiące należy rozumieć 60 dni.

  2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert składa (za pośrednictwem moduł elektronicznej komunikacji z dostawcami PGNiG S.A.) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

  3. Zamawiający przed udzieleniem Zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SIWZ.

  4. W zakresie braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty – wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w par. 5 pkt 1–9 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wskazanych w SIWZ.

  5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni dokumentów określonych w SIWZ potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy wymagań zawartych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

  6. Na ofertę składają się dokumenty wymienione w pkt 12.6 SIWZ. Zamawiający wymaga dostarczenia „próbek” wraz z ofertą, dla każdego asortymentu (po jednej parze butów) w danej części.

   

  VI.4)Procedury odwoławcze
  VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
  Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
  Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
  Miejscowość: Warszawa
  Kod pocztowy: 02-676
  Państwo: Polska

  Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

  VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
  Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
  Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
  Miejscowość: Warszawa
  Kod pocztowy: 02-676
  Państwo: Polska

  Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

  VI.4.3)Składanie odwołań
  Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

   

  Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się pisemnie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej z zachowaniem terminów i innych wymogów formalnych określonych szczegółowo w dziale VI ustawy Pzp.

   

  VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
  Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
  Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
  Miejscowość: Warszawa
  Kod pocztowy: 02-676
  Państwo: Polska

  Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

  VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
  01/07/2020

 •  

 • Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Justyna Woźniak 11-08-2020 15:26:12
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woźniak 11-08-2020
  Ostatnia aktualizacja: Justyna Woźniak 15-06-2021 13:03:41