Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

ted test

 

      • Polska-Warszawa: Owoce, warzywa i podobne produkty

       2020/S 185-446165

      • Ogłoszenie o zamówieniu

       Dostawy

       Podstawa prawna:
       Dyrektywa 2014/24/UE

       Sekcja I: Instytucja zamawiająca

       I.1)Nazwa i adresy
       Oficjalna nazwa: Centrum Usług Logistycznych
       Adres pocztowy: ul. Słoneczna 37
       Miejscowość: Warszawa
       Kod NUTS: PL POLSKA
       Kod pocztowy: 00-789
       Państwo: Polska
       E-mail: zamowienia_publiczne@cul.com.pl
       Tel.: +48 226013973
       Faks: +48 226013362

       Adresy internetowe:

       Główny adres: www.cul.com.pl

       I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
       I.3)Komunikacja
       Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/
       Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
       Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/
       Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
       I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
       Inny rodzaj: instytucja gospodarki budżetowej, jednostka sektora finansów publicznych
       I.5)Główny przedmiot działalności
       Inna działalność: zadania publiczne z zakresu logistyki

       Sekcja II: Przedmiot

       II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
       II.1.1)Nazwa:

        

       Dostawa warzyw i owoców do obiektów CUL

        

       Numer referencyjny: 22/WA/PN/2020
       II.1.2)Główny kod CPV
       15300000 Owoce, warzywa i podobne produkty
       II.1.3)Rodzaj zamówienia
       Dostawy
       II.1.4)Krótki opis:

        

       Dostawa warzyw i owoców do obiektów CUL.

        

       II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
       Wartość bez VAT: 753 338.05 PLN
       II.1.6)Informacje o częściach
       To zamówienie podzielone jest na części: tak
       Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
       II.2)Opis
       II.2.1)Nazwa:

        

       Międzyzdroje i Dziwnów

        

       Część nr: 1
       II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
       15300000 Owoce, warzywa i podobne produkty
       II.2.3)Miejsce świadczenia usług
       Kod NUTS: PL POLSKA
       Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

        

       Międzyzdroje i Dziwnów

        

       II.2.4)Opis zamówienia:

        

       Dostawa warzyw i owoców

        

       II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
       Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
       II.2.6)Szacunkowa wartość
       Wartość bez VAT: 159 435.12 PLN
       II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
       Okres w miesiącach: 12
       Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
       II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
       Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
       II.2.11)Informacje o opcjach
       Opcje: tak
       Opis opcji:

        

       Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

       Informacje ogólne

       1) Rzeczowy zakres zamówienia nazywanego umownie „podstawowym” został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do formularza oferty.

       2) Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia ilości zamawianych artykułów o 30 % w stosunku do ilości określonej w załączniku nr 1 do formularza oferty.

       3) Dostawy objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy.

       4) Artykuły objęte prawem opcji będą dostarczane pod adresy wskazane w OPZ.

       5) Przesłanki uprawniające do skorzystania z prawa opcji:

       konieczność zapewnienia pobytu większej liczbie gości i osób korzystających z usług świadczonych przez Zamawiającego.

       Organizacja nieprzewidzianych wydarzeń i konferencji, a także obsługa bufetów lub ośrodków realizowana na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

       6) Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.

       7) Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw objętych opcją), przy czym Wykonawca jest zobowiązany do jego wykonania.

       8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

       9) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w ramach opcji będą ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilości dostaw zrealizowanych w ramach opcji.

        

       II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
       II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
       II.2.14)Informacje dodatkowe

        

       W SIWZ znajduje się klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

        

       II.2)Opis
       II.2.1)Nazwa:

        

       Ustka

        

       Część nr: 2
       II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
       15300000 Owoce, warzywa i podobne produkty
       II.2.3)Miejsce świadczenia usług
       Kod NUTS: PL POLSKA
       Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

        

       Ustka

        

       II.2.4)Opis zamówienia:

        

       Dostawa warzyw i owoców.

        

       II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
       Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
       II.2.6)Szacunkowa wartość
       Wartość bez VAT: 34 046.42 PLN
       II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
       Okres w miesiącach: 12
       Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
       II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
       Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
       II.2.11)Informacje o opcjach
       Opcje: tak
       Opis opcji:

        

       Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

       Informacje ogólne

       1) Rzeczowy zakres zamówienia nazywanego umownie „podstawowym” został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do formularza oferty.

       2) Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia ilości zamawianych artykułów o 30 % w stosunku do ilości określonej w załączniku nr 1 do formularza oferty.

       3) Dostawy objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy.

       4) Artykuły objęte prawem opcji będą dostarczane pod adresy wskazane w OPZ.

       5) Przesłanki uprawniające do skorzystania z prawa opcji:

       konieczność zapewnienia pobytu większej liczbie gości i osób korzystających z usług świadczonych przez Zamawiającego.

       Organizacja nieprzewidzianych wydarzeń i konferencji, a także obsługa bufetów lub ośrodków realizowana na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

       6) Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.

       7) Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw objętych opcją), przy czym Wykonawca jest zobowiązany do jego wykonania.

       8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

       9) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w ramach opcji będą ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilości dostaw zrealizowanych w ramach opcji.

        

       II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
       II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
       II.2.14)Informacje dodatkowe

        

       1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

       2. Dopuszcza się możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców.

       3. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia powierzonej podwykonawcom.

       4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

        

       II.2)Opis
       II.2.1)Nazwa:

        

       Poznań

        

       Część nr: 3
       II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
       15300000 Owoce, warzywa i podobne produkty
       II.2.3)Miejsce świadczenia usług
       Kod NUTS: PL POLSKA
       Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

        

       Poznań

        

       II.2.4)Opis zamówienia:

        

       Dostawa warzyw i owoców.

        

       II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
       Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
       II.2.6)Szacunkowa wartość
       Wartość bez VAT: 70 770.96 PLN
       II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
       Okres w miesiącach: 12
       Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
       II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
       Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
       II.2.11)Informacje o opcjach
       Opcje: tak
       Opis opcji:

        

       Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

       Informacje ogólne

       1) Rzeczowy zakres zamówienia nazywanego umownie „podstawowym” został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do formularza oferty.

       2) Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia ilości zamawianych artykułów o 30 % w stosunku do ilości określonej w załączniku nr 1 do formularza oferty.

       3) Dostawy objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy.

       4) Artykuły objęte prawem opcji będą dostarczane pod adresy wskazane w OPZ.

       5) Przesłanki uprawniające do skorzystania z prawa opcji:

       konieczność zapewnienia pobytu większej liczbie gości i osób korzystających z usług świadczonych przez Zamawiającego.

       Organizacja nieprzewidzianych wydarzeń i konferencji a także obsługa bufetów lub ośrodków realizowana na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

       6) Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.

       7) Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw objętych opcją), przy czym Wykonawca jest zobowiązany do jego wykonania.

       8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

       9) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w ramach opcji będą ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilości dostaw zrealizowanych w ramach opcji.

        

       II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
       II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
       II.2.14)Informacje dodatkowe

        

       1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

       2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i we wzorze umowy.

        

       II.2)Opis
       II.2.1)Nazwa:

        

       Szklarska Poręba

        

       Część nr: 4
       II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
       15300000 Owoce, warzywa i podobne produkty
       II.2.3)Miejsce świadczenia usług
       Kod NUTS: PL POLSKA
       Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

        

       Szklarska Poręba

        

       II.2.4)Opis zamówienia:

        

       Dostawa warzyw i owoców.

        

       II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
       Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
       II.2.6)Szacunkowa wartość
       Wartość bez VAT: 134 614.35 PLN
       II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
       Okres w miesiącach: 12
       Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
       II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
       Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
       II.2.11)Informacje o opcjach
       Opcje: tak
       Opis opcji:

        

       Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

       Informacje ogólne

       1) Rzeczowy zakres zamówienia nazywanego umownie „podstawowym” został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do formularza oferty.

       2) Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia ilości zamawianych artykułów o 30 % w stosunku do ilości określonej w załączniku nr 1 do formularza oferty.

       3) Dostawy objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy.

       4) Artykuły objęte prawem opcji będą dostarczane pod adresy wskazane w OPZ.

       5) Przesłanki uprawniające do skorzystania z prawa opcji:

       konieczność zapewnienia pobytu większej liczbie gości i osób korzystających z usług świadczonych przez Zamawiającego.

       Organizacja nieprzewidzianych wydarzeń i konferencji a także obsługa bufetów lub ośrodków realizowana na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

       6) Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.

       7) Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw objętych opcją), przy czym Wykonawca jest zobowiązany do jego wykonania.

       8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

       9) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w ramach opcji będą ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilości dostaw zrealizowanych w ramach opcji.

        

       II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
       II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
       II.2.14)Informacje dodatkowe
       II.2)Opis
       II.2.1)Nazwa:

        

       Świnoujście

        

       Część nr: 5
       II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
       15300000 Owoce, warzywa i podobne produkty
       II.2.3)Miejsce świadczenia usług
       Kod NUTS: PL POLSKA
       Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

        

       Świnoujście

        

       II.2.4)Opis zamówienia:

        

       Dostawa warzyw i owoców

        

       II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
       Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
       II.2.6)Szacunkowa wartość
       Wartość bez VAT: 42 366.03 PLN
       II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
       Okres w miesiącach: 12
       Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
       II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
       Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
       II.2.11)Informacje o opcjach
       Opcje: tak
       Opis opcji:

        

       Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

       Informacje ogólne

       1) Rzeczowy zakres zamówienia nazywanego umownie „podstawowym” został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do formularza oferty.

       2) Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia ilości zamawianych artykułów o 30 % w stosunku do ilości określonej w załączniku nr 1 do formularza oferty.

       3) Dostawy objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy.

       4) Artykuły objęte prawem opcji będą dostarczane pod adresy wskazane w OPZ.

       5) Przesłanki uprawniające do skorzystania z prawa opcji:

       konieczność zapewnienia pobytu większej liczbie gości i osób korzystających z usług świadczonych przez Zamawiającego.

       Organizacja nieprzewidzianych wydarzeń i konferencji a także obsługa bufetów lub ośrodków realizowana na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

       6) Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.

       7) Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw objętych opcją), przy czym Wykonawca jest zobowiązany do jego wykonania.

       8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

       9) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w ramach opcji będą ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilości dostaw zrealizowanych w ramach opcji.

        

       II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
       II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
       II.2.14)Informacje dodatkowe
       II.2)Opis
       II.2.1)Nazwa:

        

       Polańczyk

        

       Część nr: 6
       II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
       15300000 Owoce, warzywa i podobne produkty
       II.2.3)Miejsce świadczenia usług
       Kod NUTS: PL POLSKA
       Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

        

       Polańczyk

        

       II.2.4)Opis zamówienia:

        

       Dostawa warzyw i owoców.

        

       II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
       Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
       II.2.6)Szacunkowa wartość
       Wartość bez VAT: 65 745.81 PLN
       II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
       Okres w miesiącach: 12
       Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
       II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
       Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
       II.2.11)Informacje o opcjach
       Opcje: tak
       Opis opcji:

        

       Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

       Informacje ogólne

       1) Rzeczowy zakres zamówienia nazywanego umownie „podstawowym” został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do formularza oferty.

       2) Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia ilości zamawianych artykułów o 30 % w stosunku do ilości określonej w załączniku nr 1 do formularza oferty.

       3) Dostawy objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy.

       4) Artykuły objęte prawem opcji będą dostarczane pod adresy wskazane w OPZ.

       5) Przesłanki uprawniające do skorzystania z prawa opcji:

       konieczność zapewnienia pobytu większej liczbie gości i osób korzystających z usług świadczonych przez Zamawiającego.

       Organizacja nieprzewidzianych wydarzeń i konferencji a także obsługa bufetów lub ośrodków realizowana na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

       6) Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.

       7) Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw objętych opcją), przy czym Wykonawca jest zobowiązany do jego wykonania.

       8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

       9) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w ramach opcji będą ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilości dostaw zrealizowanych w ramach opcji.

        

       II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
       II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
       II.2.14)Informacje dodatkowe
       II.2)Opis
       II.2.1)Nazwa:

        

       Zakopane

        

       Część nr: 7
       II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
       15300000 Owoce, warzywa i podobne produkty
       II.2.3)Miejsce świadczenia usług
       Kod NUTS: PL POLSKA
       Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

        

       Zakopane

        

       II.2.4)Opis zamówienia:

        

       Dostawa warzyw i owoców.

        

       II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
       Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
       II.2.6)Szacunkowa wartość
       Wartość bez VAT: 122 246.88 PLN
       II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
       Okres w miesiącach: 12
       Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
       II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
       Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
       II.2.11)Informacje o opcjach
       Opcje: tak
       Opis opcji:

        

       Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

       Informacje ogólne

       1) Rzeczowy zakres zamówienia nazywanego umownie „podstawowym” został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do formularza oferty.

       2) Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia ilości zamawianych artykułów o 30 % w stosunku do ilości określonej w załączniku nr 1 do formularza oferty.

       3) Dostawy objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy.

       4) Artykuły objęte prawem opcji będą dostarczane pod adresy wskazane w OPZ.

       5) Przesłanki uprawniające do skorzystania z prawa opcji:

       konieczność zapewnienia pobytu większej liczbie gości i osób korzystających z usług świadczonych przez Zamawiającego.

       Organizacja nieprzewidzianych wydarzeń i konferencji a także obsługa bufetów lub ośrodków realizowana na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

       6) Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.

       7) Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw objętych opcją), przy czym Wykonawca jest zobowiązany do jego wykonania.

       8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

       9) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w ramach opcji będą ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilości dostaw zrealizowanych w ramach opcji.

        

       II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
       II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
       II.2.14)Informacje dodatkowe
       II.2)Opis
       II.2.1)Nazwa:

        

       Wrocław

        

       Część nr: 8
       II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
       15300000 Owoce, warzywa i podobne produkty
       II.2.3)Miejsce świadczenia usług
       Kod NUTS: PL POLSKA
       Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

        

       Wrocław

        

       II.2.4)Opis zamówienia:

        

       Dostawa warzyw i owoców.

        

       II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
       Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
       II.2.6)Szacunkowa wartość
       Wartość bez VAT: 5 374.40 PLN
       II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
       Okres w miesiącach: 12
       Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
       II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
       Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
       II.2.11)Informacje o opcjach
       Opcje: tak
       Opis opcji:

        

       Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp.

       Informacje ogólne

       1) Rzeczowy zakres zamówienia nazywanego umownie „podstawowym” został określony w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz w załączniku nr 1 do formularza oferty.

       2) Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia ilości zamawianych artykułów o 30 % w stosunku do ilości określonej w załączniku nr 1 do formularza oferty.

       3) Dostawy objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy.

       4) Artykuły objęte prawem opcji będą dostarczane pod adresy wskazane w OPZ.

       5) Przesłanki uprawniające do skorzystania z prawa opcji:

       konieczność zapewnienia pobytu większej liczbie gości i osób korzystających z usług świadczonych przez Zamawiającego.

       Organizacja nieprzewidzianych wydarzeń i konferencji a także obsługa bufetów lub ośrodków realizowana na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

       6) Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.

       7) Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw objętych opcją), przy czym Wykonawca jest zobowiązany do jego wykonania.

       8) Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.

       9) Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za dostawy zlecone w ramach opcji będą ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilości dostaw zrealizowanych w ramach opcji.

        

       II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
       II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
       II.2.14)Informacje dodatkowe

       Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

       III.1)Warunki udziału
       III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
       Wykaz i krótki opis warunków:

        

       W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp.

        

       III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
       III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
       III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
       III.2)Warunki dotyczące zamówienia
       III.2.2)Warunki realizacji umowy:

        

       Warunki zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

        

       III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

       Sekcja IV: Procedura

       IV.1)Opis
       IV.1.1)Rodzaj procedury
       Procedura otwarta
       IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
       IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
       IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
       IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
       Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
       IV.2)Informacje administracyjne
       IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
       Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 105-253222
       IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
       Data: 27/10/2020
       Czas lokalny: 14:00
       IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
       IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
       Polski
       IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
       Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
       IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
       Data: 27/10/2020
       Czas lokalny: 14:30
       Miejsce:

        

       Platforma zakupowa Open Nexus.

        

       Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

        

       Otwarcie zostanie zrealizowane za pomocą narzędzi elektronicznych (w sposób zdalny).

        

       Sekcja VI: Informacje uzupełniające

       VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
       Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
       VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
       Akceptowane będą faktury elektroniczne
       VI.3)Informacje dodatkowe:

        

       1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

       2. Oferta musi zawierać w szczególności:

       1) JEDZ (dla Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego, dla podwykonawców (jeśli dotyczy) i dla podmiotów trzecich (jeśli dotyczy));

       2) formularz oferty wraz z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do formularza oferty – osobnym dla każdej lokalizacji. W formularzu cenowym należy podać opis oferowanego produktu.

       3) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałania, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Za oryginał uważa się pełnomocnictwo złożone w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

       4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 poz. 114 oraz 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;

       5) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy) (jeżeli dotyczy).

       3. Dokumenty własne (Wykonawcy) prawidłowo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym będą traktowane jako oryginały. Nie ma znaczenia fakt, czy zostaną wcześniej wydrukowane, wypełnione i zeskanowane czy też od początku do końca zostaną wytworzone w postaci elektronicznej.

       4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na https://platformazakupowa.pl/pn/cul informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

       5. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

       6. Zamawiający przewiduje zmiany umowy zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.

       7. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej w języku polskim na elektronicznej platformie zakupowej platformazakupowa.pl (Open Nexus).

       8. Wszystkie wymagane dokumenty, które musi złożyć Wykonawca, są opisane w SIWZ.

        

       VI.4)Procedury odwoławcze
       VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
       Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
       Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
       Miejscowość: Warszawa
       Kod pocztowy: 02-676
       Państwo: Polska
       E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
       Tel.: +48 224587840
       Faks: +48 224587800

       Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

       VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
       VI.4.3)Składanie odwołań
       Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

        

       1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

       2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

       3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

        

       VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
       Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
       Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
       Miejscowość: Warszawa
       Kod pocztowy: 02-676
       Państwo: Polska
       E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
       Tel.: +48 224587840
       Faks: +48 224587800

       Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

       VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
       18/09/2020

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 2020-OJS185-446165.xml (, ) 2020-10-06 13:05:43 40 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 referencje_powiatbelchatowski.jpg (, ) 2021-01-05 08:43:38 1 raz
2 05_01_2021_08_44_43_referencje_powiatbelchatowski.jpg 2021-01-05 08:44:43 119KB 42 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woźniak 06-10-2020 13:05:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woźniak 06-10-2020
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woźniak 26-04-2021 12:12:32