Ogłoszenia

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie miasta Ustka, dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00072982/1. - dokument stracił ważność 2015-09-14 12:08:00
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r. ogłoszonego 16 lipca 2015 r. 2015-09-11 14:37:42
Ogłoszenie o konsultacjach Programu opieki nad zabytkami powiatu słupskiego na lata 2015-2018 - dokument stracił ważność 2015-09-10 14:55:33
Ogłoszenie Starosty Słupskiego z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 2015-09-09 10:12:51
ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO - ogłasza czwarty otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok - dokument stracił ważność 2015-09-01 08:37:39
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 596 w obrębie Dębina, gm. Ustka - GN-I.6840.8.2015 - dokument stracił ważność 2015-08-27 13:40:29
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2015 roku 2015-08-13 09:10:38
Zaproszenie Wojewody Pomorskiego do współpracy kierowane do rzeczoznawców majątkowych 2015-08-06 08:51:08
Protokół z przeprowadzonego wywiadu cenowego o wartości nie przekraczającej równowartości 30000 EURO w celu zamówienia "nadzór nad przeprowadzeniem fumigacji oraz impregnacji owadobójczej" przeprowadzonego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2015-07-30 14:05:21
Protokół z przeprowadzonego wywiadu cenowego o wartości nie przekraczającej równowartości 30000 EURO w celu zamówienia "przeprowadzenie fumigacji oraz impregnacji owadobójczej" przeprowadzonego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy 2015-07-30 14:03:43
Zarząd Powiatu Słupskiego ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok - dokument stracił ważność 2015-07-21 08:14:57
Zapytanie ofertowe - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy zwraca się do potencjalnych oferentów o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie niżej opisanego przedmiotu zamówienia: - Nadzór nad przeprowadzeniem fumigacji oraz impregnacji owadobójczej - dezynsekcji więźby dachowej, połaci dachu oraz podłogi na strychu (wraz z wieżyczkami), jak również impregnacji ognioochronnej w obiekcie pałacowym SOSW im. MP w Damnicy przy ul. Korczaka 1... - dokument stracił ważność 2015-07-20 13:47:41
Zapytanie ofertowe - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marynarza Polskiego w Damnicy zwraca się do potencjalnych oferentów o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie niżej opisanego przedmiotu zamówienia: -Przeprowadzenie fumigacji oraz impregnacji owadobójczej - dezynsekcji więźby dachowej, połaci dachu oraz podłogi na strychu (wraz z wieżyczkami), jak również impregnacji ognioochronnej w obiekcie pałacowym SOSW im. MP w Damnicy przy ul. Korczaka 1... - dokument stracił ważność 2015-07-20 13:45:11
Drugi Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej - dokument stracił ważność 2015-07-17 15:01:50
Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 roku ogłoszonego 1 czerwca 2015 roku 2015-07-17 08:59:38
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na nadzór nad robotami budowlanymi w ramach wykonania zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego" 2015-07-16 09:11:16
V ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka... - dokument stracił ważność 2015-07-15 08:00:48
Nadzór robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku ul. Leszczyńskiego 8" 2015-06-30 15:25:07
INFORMACJA o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 24 czerwca 2015 r. pismo GN-I.6840.6.2015 dotyczy IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/47 o pow.0,1269 ha - dokument stracił ważność 2015-06-25 10:48:03
INFORMACJA o rozstrzygnięciu przetargu z dnia 24 czerwca 2015 r. pismo GN-I.6840.6.2015 dotyczy IV ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności działki niezabudowanej, położonej w obrębie Dębina, gm. Ustka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 100/46 o pow.0,1127 ha - dokument stracił ważność 2015-06-25 10:45:41
Ogłoszenie o wyborach do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2015-2017 2015-06-15 13:29:03
Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 2015-06-09 10:05:36
Drugi otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok 2015-06-02 13:33:54
Wyniki konsultacji społecznych Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 - 2017 2015-05-13 15:28:14
Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora w 2015 r. programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń HCV w powiecie słupskim" obejmującego przeprowadzenie badań przesiewowych krwi na obecność przeciwciał anty-HCV" 2015-05-12 11:45:38
IV ustne przetargi nieograniczone 11-24 czerwca 2015r. na zbycie prawa własności działek niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupskiego, położonych w obrębie Dębina, gm. Ustka 2015-05-06 11:48:23
Zarząd Powiatu Słupskiego informuje - w dniach od 4 do 11 maja 2015 r. przeprowadzone będą w formie wyrażenia pisemnej opinii konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017 - dokument stracił ważność 2015-05-04 13:42:01
Wykaz uwag i propozycji przekazanych przez organizacje pozarządowe w trakcie konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 2015-04-29 08:03:13
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki numer 2551 o pow. 0,0540 ha w obrębie m. Ustka - dokument stracił ważność 2015-04-27 10:22:02
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki numer 2552 o pow. 0,0681 ha w obrębie m. Ustka - dokument stracił ważność 2015-04-27 10:20:04
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki numer 2553 o pow. 0,0778 ha w obrębie m. Ustka - dokument stracił ważność 2015-04-27 10:18:00
Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego dnia 3 lutego 2015 roku 2015-04-20 15:48:04
Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2015-04-20 15:43:27
Wyniki prac drugiego posiedzenia komisji konkursowej ds. otwartych konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku 2015-04-20 09:53:34
Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ogłoszonego dnia 3 lutego 2015 roku 2015-04-20 09:46:59
Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2015-04-09 11:17:00
Wyniki pracy komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - 2015 r. 2015-04-03 11:04:56
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 100/43 w obrębie Dębina, gm. Ustka - dokument stracił ważność 2015-04-01 14:37:59
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 100/42 w obrębie Dębina, gm. Ustka - dokument stracił ważność 2015-04-01 14:37:28
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 100/41 w obrębie Dębina, gm. Ustka - dokument stracił ważność 2015-04-01 14:34:52
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 100/40 w obrębie Dębina, gm. Ustka - dokument stracił ważność 2015-04-01 14:31:59
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 596 w obrębie Dębina, gm. Ustka 2015-03-24 15:31:15
Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 595 w obrębie Dębina, gm. Ustka 2015-03-24 15:30:07
Wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 18 marca 2015 r. na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 2015-03-20 09:03:56
Wyniki prac Komisji ds. rozdziału środków stypendialnych osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury 2015-03-05 13:40:24
Informacja o wyborze oferty w zapytaniu ofertowym na druk i dostawę wydawnictw, plakatów, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2015 r. 2015-02-27 14:16:35
Informacja o wyborze oferty na opracowanie audytów energetycznych, wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego dla budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego 2015-02-18 12:56:43
Zaproszenie do składania ofert na "Druk i dostawę wydawnictw, plakatów, kalendarzy oraz folderów dla powiatu słupskiego w 2015 roku" - dokument stracił ważność 2015-02-10 15:14:12
Zmiana do zapytania ofertowego na wykonanie audytów energetycznych, wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego dla budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego 2015-02-10 09:59:53
Zapytanie ofertowe na wykonanie audytów energetycznych, wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego dla budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu słupskiego - dokument stracił ważność 2015-02-06 08:16:41
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowych do opiniowania ofert na 2015 rok - dokument stracił ważność 2015-02-04 14:23:45
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok 2015-02-04 12:32:51
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz tuszy, tonerów i bębnów do drukarek w 2015 roku dla Starostwa Powiatowego w Słupsku - dokument stracił ważność 2015-01-19 14:46:44
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych, piśmienniczych, papieru kserograficznego oraz tuszy, tonerów i bębnów do drukarek w 2015 roku dla Starostwa Powiatowego w Słupsku - dokument stracił ważność 2015-01-19 12:18:24
ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem pomieszczenia biurowego z dostępem do mediów na potrzeby Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- CPV 70220000-9 - dokument stracił ważność 2014-12-24 10:51:52
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok - dokument stracił ważność 2014-12-22 10:05:17
I Powiatowy kulig drezynowy - oferta realizacji zadania publicznego złożona w trybie pozakonkursowym - dokument stracił ważność 2014-11-14 14:26:49
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2014 roku profilaktycznego programu zdrowotnego 2014-11-07 13:21:54
Powiatowa Olimpiada Wiedzy na temat HIV/AIDS pod hasłem "Nie daj szansy AIDS - młodzi bez HIV". - dokument stracił ważność 2014-11-03 08:31:32
WYNIKI pracy komisji konkursowej na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2014-10-30 10:49:52
Informacja o wyborze oferty na opracowanie graficzne projektu firmowej kartki okolicznościowej bożonarodzeniowej oraz kalendarza ściennego trójdzielnego na rok 2015 2014-10-27 13:16:45
Wyniki konsultacji Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok 2014-10-23 14:32:59
Zapytanie ofertowe na "Opracowanie graficzne projektu firmowej kartki okolicznościowej bożonarodzeniowej oraz kalendarza ściennego trójdzielnego" 2014-10-16 15:19:21
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji projektu Programu Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok. 2014-10-13 15:05:19
Otwarty konkurs ofert na wybór realizatora w 2014 r. programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki zakażeń HCV w powiecie słupskim w zakresie przeprowadzenia badań przesiewowych krwi na obecność przeciwciał anty-HCV" 2014-10-13 11:50:08
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzania opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 roku" 2014-10-13 09:47:30
Konsultacje strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014-2020 wraz z diagnozą miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska 2014-10-10 09:22:54
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na potrzeby modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Zagórzyca, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2014-10-08 12:42:36
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na potrzeby modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Bięcino, w gminie Damnica - dokument stracił ważność 2014-09-30 10:13:01
ZAWIADOMIENIE o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na potrzeby modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębie Daminica, gmina Damnica - dokument stracił ważność 2014-09-30 10:09:10
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok 2014-09-26 13:38:47
Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 2014-09-19 10:07:41
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego w sprawie zmiany uchwały Nr L/368/2010 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania wyróżnień i nagród Starosty Słupskiego za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. 2014-09-11 15:17:20
Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupskiego na lata 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 roku" 2014-08-28 09:52:01
Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok 2014-08-21 14:26:24
Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 roku ogłoszonego 13 maja 2014 roku 2014-08-21 13:29:45
Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszonego 17 kwietnia 2014 roku. 2014-08-01 09:23:52
INFORMACJA - Starosty Słupskiego - starosta słupski jako prowadzący Powiatową Bazę Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu powiatu słupskiego w y z n a c z a termin przeprowadzania narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w każdą środę w godz. 10:00 - 14:00 począwszy od 6.08.2014r. Narady koordynacyjne odbywać się będą w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 w pokoju nr 19. 2014-07-30 12:06:08
Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 roku ogłoszonego 13 maja 2014 roku 2014-07-09 09:33:22
Wyniki pracy komisji konkursowej na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2014-05-29 14:29:43
Informacja o wyborze oferty na wykonanie Planu Rozwoju Lokalnego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2014-2026 oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych 2014-05-29 09:25:56
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok 2014-05-23 11:50:38
Zapytanie ofertowe na wykonanie Planu Rozwoju Lokalnego wraz z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2014-2026 oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych 2014-05-14 12:42:57
Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2014 roku profilaktycznego programu zdrowotnego - dokument stracił ważność 2014-05-14 12:19:41
Ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce, z siedzibą w Ustce przy ulicy Wróblewskiego 5, 76-270 Ustka - dokument stracił ważność 2014-04-30 09:09:09
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego ujętego w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok - dokument stracił ważność 2014-04-22 09:04:43
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2014 roku profilaktycznego programu zdrowotnego - dokument stracił ważność 2014-04-11 08:52:45
Zapytanie ofertowe na wynajem pomieszczenia biurowego z dostępem do mediów na potrzeby Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dokument stracił ważność 2014-04-01 13:15:03
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu czynności związanych z udziałem społeczeństwa w ramach realizowanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przygotowywanego projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r). - dokument stracił ważność 2014-03-21 12:17:32
Wyniki prac komisji konkursowej ds. rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych powiatu słupskiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszonego dnia 16 stycznia 2014 roku - dokument stracił ważność 2014-03-21 08:59:52
Częściowe wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego dnia 16 stycznia 2014 roku - dokument stracił ważność 2014-03-14 12:19:03
Zapytanie ofertowe na wynajem pomieszczenia biurowego z dostępem do mediów na potrzeby Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dokument stracił ważność 2014-03-11 13:10:23
Informacja o wyborze oferty na przygotowanie Studium Wykonalności projektu pn. "Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego - zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transaportu do ich obsługi" - dokument stracił ważność 2014-03-04 14:54:02
Lista uprawnionych do otrzymania stypendiów sportowych w 2014 r. - dokument stracił ważność 2014-03-03 13:38:14
Wyniki prac komisji konkursowej ds. otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej s sportu w 2014 roku ogłoszonego 16 stycznia 2014 roku - dokument stracił ważność 2014-03-03 11:45:46
Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - dokument stracił ważność 2014-03-03 08:24:03
Zapytanie ofertowe na przygotowanie Studium Wykonalności projektu pn. "Budowa mobilnego systemu przeciwpowodziowego - zakup rękawów przeciwpowodziowych wraz z niezbędnym osprzętem oraz środków transaportu do ich obsługi" - dokument stracił ważność 2014-02-26 12:36:54
Konsultacje społeczne - Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego - dokument stracił ważność 2014-02-26 12:13:03
Wyniki prac komisji konkursowej ds. otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku - dokument stracił ważność 2014-02-21 13:28:47
Informacja o wyborze oferty na wykonannie weryfikacji raportu dotyczącego zadania pn. "Termomodernizacja użyteczności publicznej z terenu powiatu słupskiego" - dokument stracił ważność 2014-01-31 11:04:24
Zmiana zapytania ofertowego na wykonanie weryfikacji raportu z monitorowania osiągnięcia efektu ekologicznego za 2013 rok - dokument stracił ważność 2014-01-23 15:11:12
Wyniki konsultacji z mieszkańcami powiatu słupskiego w sprawie projektu aktualizacji strategii rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu słupskiego na lata 2012-2022 wraz z aktualizacją prognozy oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2014-01-22 09:05:22
Zapytanie ofertowe na wykonanie weryfikacji raportu z monitorowania osiągnięcia efektu ekologicznego za 2013 rok - dokument stracił ważność 2014-01-21 14:28:49
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ujętych w Programie Współpracy Powiatu Słupskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok - dokument stracił ważność 2014-01-17 08:36:50
Wyniki prac komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wspieranie zadania publicznego powiatu słupskiego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej w Przytocku - dokument stracił ważność 2014-01-03 10:12:03
Ogłoszenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju o rozpoczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) - dokument stracił ważność 2013-12-30 08:03:00
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Powiatu Słupskiego - dokument stracił ważność 2013-11-22 11:16:52
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej w Przytocku - dokument stracił ważność 2013-11-21 15:05:09
Zapytanie ofertowe na wynajem pomieszczenia biurowego z dostępem do mediów na potrzeby Lokalnego Centrum Ekonomii Społecznej w ramach projektu "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - dokument stracił ważność 2013-11-13 15:09:54
Wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego powiatu słupskiego w zakresie pomocy społecznej ogłoszonego 1 sierpnia 2013 roku - dokument stracił ważność 2013-09-17 08:46:04
Wyniki konsultacji z mieszkańcami powiatu słupskiego projektu pn. "Diagnoza ? Strategia ? Inwestycja - Rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska" - dokument stracił ważność 2013-09-02 13:22:20
Lista stypendystów Starosty Słupskiego za wyniki w nauce i osiągnięcia w nauce - dokument stracił ważność 2013-08-29 14:17:07
Zapytanie ofertowe na przeprowadznie aktualizacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym aktualizacji opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dokument stracił ważność 2013-08-22 13:15:40
Informacja o wyborze oferty na wykonanie filmu promocyjnego w ramach realizacji projektu pn. "Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. - dokument stracił ważność 2013-08-16 14:59:28
Zapytanie ofertowe na wykonanie filmu promocyjnego w ramach realizacji projektu pn. ?Budowa Centrum Informacji Turystycznej w Ustce? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, Działania 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy, Poddziałania 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - dokument stracił ważność 2013-08-06 14:49:52
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 2 sierpnia 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Słupskiego dotyczących określenia zintegrowanych wspólnych działań planowanych do realizacji projektu pn. - dokument stracił ważność 2013-08-02 11:47:13
Zapytanie ofertowe na przeprowadznie aktualizacji strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w tym aktualizacji opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Słupskiego na lata 2012-2022, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. - dokument stracił ważność 2013-07-25 14:02:17
Wyniki prac pierwszego posiedzenia komisji konkursowej ds. rozpatrzenia ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w dniu 6 czerwca 2013 roku - dokument stracił ważność 2013-07-19 11:21:16
Zarząd Powiatu Słupskiego unieważnia otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ogłoszonego uchwałą nr 46/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku - dokument stracił ważność 2013-07-19 11:19:52
Wyniki prac z pierwszego posiedzenia komisji konkursowej ds. rozpatrzenia ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych do realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. - dokument stracił ważność 2013-07-18 15:26:39