Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

XVII Sesja Rady Gminy Cewice


P r o t o k ó ł nr XVII/04

z sesji Rady Gminy Cewice

w dniu 18 czerwca 2004 r.

Obecni na posiedzeniu:

 • radni wg listy obecności

 • sołtysi wg listy obecności

 • zaproszeni goście wg listy obecności

 • Wójt Gminy

 • Z-ca Wójta Gminy

 • Sekretarz Gminy

 • radca prawny

 • protokolant

 • publiczność

ad. 1

XVII sesję Rady Gminy Cewice otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Cewice Stanisław Pałubicki. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Obecnych radnych było 13. Nieobecni to: Anna Kubica i Herbert Rosin.

W tym miejscu Wójt Gminy dokonał wręczenia nagrody dla uczennicy Gimnazjum w Cewicach Aleksandry Jarmołowicz za VI miejsce w skali województwa w konkursie plastycznym p.n. „Geniusz”. Wójt złożył gratulacje również Pani Dyrektor Gimnazjum.

ad. 2

 • radny Czesław Miotk zgłosił wniosek o przyjęcie bez odczytywania protokołu z poprzedniej sesji Rady.

 • Ponieważ innych propozycji nie było Przewodniczący obrad poddał ten wniosek pod głosowanie.

 • Wniosek przyjęto jednogłośnie.

ad. 3

Następnie został poddany pod głosowanie porządek sesji, który radni otrzymali i w wyniku głosowania został przyjęty jednogłośnie w brzmieniu, jak poniżej:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Informacje:

  1. Przewodniczących Komisji

  2. Wójta Gminy

  3. Przewodniczącego Rady Gminy

 5. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2003 r. oraz plan działania na 2004 r. - wystąpienie Przewodniczącego Komisji.

 6. Informacja z działalności szkół w zakresie zajęć pozalekcyjnych i bibliotek - wystąpienie P. Haliny Stolarczyk

 7. Informacja Wójta o przyjętych do realizacji zadaniach wynikających z budżetu w zakresie budowy i remontów dróg gminnych, chodników i oświetlenia ulicznego.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w odniesieniu do dożywiania dzieci.

  1. przedstawienie projektu uchwały

  2. opinia Komisji Oświaty

  3. dyskusja

  4. podjęcie uchwały

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego z WAM Gdynia położonego na osiedlu „Na Skarpie” w Siemirowicach

  1. przedstawienie projektu uchwały

  2. opinia Komisji Komunalnej

  3. dyskusja

  4. podjęcie uchwały

 10. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia gminy ze Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk.

  1. przedstawienie projektu uchwały

  2. opinia Komisji Oświaty

  3. dyskusja

  4. podjęcie uchwały

 11. Zmiana uchwały nr V/47/03 z dnia 14 lutego 2003 r. /przejęcie działki nr 63/1 w Osowie od Pani Łuszczak/

  1. przedstawienie projektu uchwały

  2. opinia Komisji Komunalnej

  3. dyskusja

  4. podjęcie uchwały

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu w ramach programu Odnowa Wsi.

  1. przedstawienie projektu uchwały

  2. opinia komisji

  3. dyskusja

  4. podjęcie uchwały

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Cewice

  1. przedstawienie projektu uchwały

  2. opinia Komisji

  3. dyskusja

  4. podjęcie uchwały

 14. Zapytania i oświadczenia radnych.

 15. Zamknięcie obrad sesji.

ad. 4. a/

Przewodniczący Komisji złożyli informacje z prac tych komisji w okresie międzysesyjnym.

ad. 4 b.

Następnie informacje z prac Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym złożył Wójt Gminy. W swojej wypowiedzi wyszczególnił najważniejsze zadania wykonywane w tym okresie. Były to sprawy:

 • 7 maja br gościliśmy delegację II kongresu Odnowy Wsi w Łebuni

 • uporaliśmy się z wydawaniem decyzji na świadczenia rodzinne. Wójt stwierdził, że jest pełen podziwu dla zespołu przygotowującego. Akty wykonawcze przysłano za późno i wszystko trzeba było robić na ostatnią minutę. Na szczęście wszystko się udało. Było ponad 500 decyzji.

 • przetarg ma sprzedaż WZUW okazał się nieskuteczny, gdyż nikt się nie zgłosił. Obecnie Rada musi zdecydować, co dalej z tym obiektem zrobić.

 • zakończono przetarg - skuteczny na ogrzewanie gimnazjum.

 • Wójt zatwierdził projekty organizacyjne szkół.

 • Odbył się komisyjny przegląd budynku w Karwicy wynajętego dla Ochotniczej Służby Ratowniczej. Wójt okazał zadowolenie z tego, że stowarzyszenie to dba i szanuje obiekt.

 • przeprowadzono wizytację wodociągu w Bukowinie - wniosek ponownie skierowano do Warszawy.

 • prowadzone są rozmowy z ELWOZ-em na dalszą eksploatację wysypiska w Oskowie.

 • dokonano otwarcia klubu internetowego. Są tam 3 komputery i jest to za mało, gdyż zainteresowanie młodzieży jest duże.

 • dokonano również otwarcia kortu tenisowego w Maszewie.

 • odbyło się wiele różnych przetargów: na remont dróg gminnych, dokumentację techniczną w Unieszynie, na nadzór nad budową gimnazjum.

 • 17.06.04. odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia Ochotniczego Hufca Pracy dla gimnazjalistów - organizatorem będzie Gmina Nowa Wieś.

 • Przystąpiliśmy do konkursu - Lider Zarządzania w Samorządzie Lokalnym. Gmina znalazła się w finale i 23 czerwca czeka nas wyjazd do Warszawy. Wójt podał adres internetowy, na który można oddać swój głos na gminę Cewice.

ad. 4.c. Informacje Przewodniczącego.

Przewodniczący poinformował o prośbie Izby Rolniczej aby ich przedstawiciele z terenu gminy brali udział w sesjach Rady.

Ponadto Przewodniczący przedstawił wnioski zaopiniowane na posiedzeniu Konwentu pod głosowanie Rady. Są to następujące wnioski:

 1. Wniosek Rady Sołeckiej z Maszewa zwraca się z prośbą o zakup materiałów koniecznych do remontu i doposażenia ogródka jordanowskiego w Maszewie.

  • Przewodniczący poinformował, że Konwent Przewodniczących zaproponował, aby wniosek był realizowany z inicjatyw społecznych.

  • Rada Gminy przegłosowała jednogłośnie.

 1. Mieszkańcy Łebuni zwrócili się o doposażenie ogródka jordanowskiego w Łebuni.

 • Konwent Przewodniczących zadecydował, że będzie to możliwe z inicjatyw społecznych po zdjęciu płyt i położeniu kostki.

 • Rada Gminy przegłosowała jednogłośnie wniosek.

  1. Radny Andrzej Nowak w imieniu mieszkańców Oskowa zwrócił się z prośbą o montaż trzech dodatkowych punktów świetlnych w Oskowie.

 • Decyzja Konwentu jest taka, że jedna lampa przy moście przy oczyszczalni będzie zamontowana a pozostałe po rozstrzygnięciu przetargu, jak wystarczy pieniędzy.

 • Rada Gminy przegłosowała wniosek jednogłośnie.

  1. Komisja Budżetowa wnioskuje o remont chodnika przy ul. Murowanej w Maszewie

 • Wniosek będzie mógł być zrealizowany po rozstrzygnięciu przetargu, gdy zostaną pieniądze z zadań planowanych.

 • Rada przyjęła jednogłośnie wniosek.

 1. Następny wniosek Komisji Budżetu to powiadamianie wszystkich radnych o terminach posiedzeń Konwentu Przewodniczących oraz o terminach posiedzeń objazdowych komisji.

  • Rada Gminy przyjęła wniosek jednogłośnie.

Ponadto w swoich informacjach Przewodniczący powiedział, że na dzisiejszą sesję został zaproszony Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Dróg, który wydelegował Pana Tomasza Zarzyckiego, który przed sesją stwierdził, że nie może powiedzieć nic na temat inwestycji a tym bardziej na przyszłość. Przewodniczący poinformował, że zwolnił Pana Zarzyckiego lecz Pana Dyrektora poprosimy ponownie.

 • radny Andrzej Nowak w uzupełnieniu dodał, że chodzi o inwestycje na drogach 214 i 212. Powiedział, że w gminie chodniki są wszędzie a przy drodze wojewódzkiej nie ma. Robi się niebezpiecznie, na poboczu stoi woda a dzieci wysiadają z autobusu wprost na jezdnię.

 • radny Janusz Kozielewski wnioskował o odnowienie pasów dla pieszych oraz naprawienie asfaltu położonego w pasie drogi wojewódzkiej za masarnią w Cewicach przy drugiej bramie.

 • radny Czesław Miotk przypomniał o naprawie drogi w Łebuni.

ad. 5.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2003 rok. /sprawozdanie w załączeniu/.

W dyskusji nad powyższym głos zabrali:

 • radny Ireneusz Wolski zapytał, jak zorganizowany jest obecnie punkt konsultacyjny. Stwierdził również, że nie zgadza się z podanymi w sprawozdaniu cyframi, np. 51 dyżurów, bo wiemy na podstawie protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli jak wyglądała praca zatrudnionego lekarza. Dowodem tego jest nie przedłużenie umowy z Panem Mieczkowskim.

 • Następnie głos zabrał radny Janusz Kozielewski, który przedstawił problem alkoholizmu w skali kraju. Powiedział, że obniża się wiek inicjacji alkoholowej. Podał dane statystyczne dotyczące pijących uczniów oraz przejawy hipokryzji.

 • W dalszej części dyskusji Wójt Gminy odpowiedział na pytanie Pana Wolskiego. Stwierdził, że w chwili obecnej nie mamy pomieszczenia na taki punkt a poza tym to i nie ma potrzeby, gdyż osoby potrzebujące pomocy odsyłamy do Lęborka a w szkołach mamy wykwalifikowanych pedagogów, którzy w całości spełniają swoją rolę w rodzinach patologicznych i uzależnionych.

Wójt dodał, że jeśli ktoś nie ma woli wyjścia z nałogu to nie ma na to żadnej rady. On musi dotknąć dna, żeby znaleźć w sobie siłę do wyjścia z nałogu. Niektórym to się udaje a innym niestety nie. Zwrócił też uwagę na rolę rodziny, gdyż przede wszystkim rodzina ma największy wpływ na zachowania dziecka. Jeśli coś się dzieje źle w rodzinie wówczas dziecko sięga po alkohol. Również dużą rolę odgrywa środowisko, to znaczy my wszyscy. Każdy powinien reagować na zachowania dzieci i młodzieży.

 • radny Kazimierz Formela uważa, że nietrzeźwi uczniowie winni być odsyłani do izby wytrzeźwień, może wówczas rodzice „obudzą się”.

 • Dyrektor Gimnazjum Pani Krystyna Jałoszyńska powiedziała, że w stosunku do takich uczniów stosujemy obowiązujące procedury.

 • Radny Ireneusz Wolski wyraził poparcie dla wypowiedzi Wójta dotyczącej punktu konsultacyjnego i uważa, że jest to uzasadnione.

 • Ponieważ dyskusję wyczerpano Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie odczytane sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z pytaniem - czy Rada przyjmuje sprawozdanie.

 • Za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się /na 13 obecnych/.

 • Przewodniczący obrad zarządził 10 minutową przerwę.

 • Po przerwie - stan Rady - 13 radnych obecnych.

ad. 6

Informację z działalności szkół w zakresie zajęć pozalekcyjnych przedstawiła Pani Halina Stolarczyk /informacja w załączeniu/.

 • Przewodniczący Komisji Oświaty Pan Czesław Miotk wyraził pozytywną opinię na w/w temat. Dodał, że temat ten był przedmiotem obrad Komisji Oświaty z udziałem dyrektorów szkół. Dyrektorzy złożyli wyczerpujące informacje na temat zajęć pozalekcyjnych w ich szkołach.

 • Ponieważ dyskusji nie było Przewodniczący Rady zapytał, czy Rada przyjmuje przedstawione sprawozdanie?

 • W głosowaniu jawnym Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie za przyjęciem powyższego sprawozdania.

ad. 7

Informację o przyjętych do realizacji zadaniach wynikających z budżetu w zakresie budowy i remontów dróg gminnych, chodników i oświetlenia ulic przedstawił Wójt Gminy. Wójt poinformował, że jest to zakres zadań ujętych w budżecie gminy poszerzony o zgłoszone przez radnych zadania realizowane w ramach zwiększonych środków z rezerw.

Każdy radny otrzymał taką informację na piśmie. Wójt wyraził obawy, że może zabraknąć pieniędzy na realizację tych zadań, gdyż Urząd Pracy nie przedłuży umów na prace interwencyjne, gdyż nie ma już pieniędzy. W związku z tym - mówił dalej Wójt - musimy z niektórymi pracownikami zawrzeć umowy-zlecenia na koszt gminy. Wójt dodał, że wykazane w informacji koszty są szacunkowe i mogą się zmienić. Jakie będą okaże się dopiero po przetargach.

 • Ponieważ pytań nie było Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedstawioną informację z pytaniem, czy Rada przyjmuje tę informację?

 • Rada Gminy w głosowaniu przyjęła jednogłośnie informację.

ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w odniesieniu do dożywiania dzieci przedstawił Wójt Gminy. Poinformował, że w związku z tym, że Państwo nie zrefunduje części wydatków związanych z dożywianiem dzieci od września musimy wprowadzić częściową odpłatność za obiady. Kierownik OPS proponuje aby odpłatność obejmowała rodziny posiadające powyżej 100% dochodu i wówczas odpłatność byłaby 100% jednak będąc na komisjach Wójt przedstawił propozycję Komisji Komunalnej i Oświaty. Komisje te proponują aby odpłatność zróżnicować a mianowicie:

 • do 100% dochodu - nieodpłatnie,

 • powyżej 100% do 120% - odpłatność 20%

 • powyżej 120% dochodu do 150% - odpłatność 50%

 • powyżej 150% dochodu - odpłatność 100%

 • Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Rolnej, który przedstawił propozycję tej komisji. Zdaniem Komisji Rolnej lepszym rozwiązaniem jest następująca propozycja:

 • do 100% dochodu - nieodpłatnie

 • powyżej 100% do 150% - odpłatność 50%

 • powyżej 150% dochodu - 100% odpłatności

 • Obecny na posiedzeniu Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Zbigniew Borowski wyjaśnił, że dochód oznacza kwotę 316 zł na osobę w rodzinie netto. Nie wiadomo jeszcze jak wysoka będzie dotacja od Państwa, prawdopodobnie będzie to 1/3 tego co otrzymywaliśmy. Dodał, że gdybyśmy zastosowali wariant taki, w którym rodzina posiadająca dochód powyżej 100% musiałaby odpłatnie korzystać z dożywiania dzieci, wówczas nasze wydatki zmniejszyłyby się o kwotę 11.396 zł.

 • Następnie głos zabrał Pan Andrzej Teodoruk stwierdzając, że Komisja Rolna odnosiła się do kwoty 504 zł a nie 316 i dlatego zwrócił się z prośbą o przerwę aby mogła zweryfikować swoje stanowisko.

 • Przewodniczący obrad zarządził 5 minut przerwy.

Po przerwie - stan Rady 13.

 • Przewodniczący Komisji Rolnej wycofał wniosek Komisji Rolnej.

 • W związku z powyższym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Komisji Komunalnej i Oświaty , który proponuje następujące zasady odpłatności:

 • do 100% dochodu - nieodpłatnie

 • powyżej 100% do 120% - 20% odpłatności

 • powyżej 120% dochodu do 150% - odpłatność 50%

 • powyżej 150% dochodu - odpłatność 100%.

 • Powyższy wniosek Rada Gminy przyjęła jednogłośnie.

 • Następnie odczytana uchwała wraz ze zmianą w zasadach odpłatności została przyjęta w głosowaniu jednogłośnie.

ad. 9.

Projekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu mieszkalnego z WAM przedstawił Wójt Gminy. Powiedział, że pewna rodzina wynajmuje lokal mieszkalny od byłego wojskowego, który już tu nie mieszka. Jednostka domaga się od niego zwrotu tego mieszkania. Ponieważ zajmująca to mieszkanie rodzina nie ma innych perspektyw na mieszkanie zwróciliśmy się do Jednostki o wynajem tego mieszkania. Jednostka przychyla się do tego jednak chce przekazać inne mieszkanie. Rodzina ta wyraża zgodę na wskazane inne mieszkanie. Wójt zwraca się do Rady o wyrażenie zgody na wynajem tego mieszkania od WAM. Wójt dodał, że wynajmujemy od Jednostki już 9 mieszkań i to byłoby 10. Poza tym stwierdził, że jest to rodzina pracująca i nie ma obaw, że nie będzie płacić czynszu.

 • Pan Michał Grybisz w imieniu Komisji Komunalnej wyraził opinię pozytywną.

 • Ponieważ dyskusji nie było Przewodniczący obrad poddał uchwałę pod głosowanie, w wyniku którego Rada Gminy jednogłośnie wyraziła zgodę na wynajęcie mieszkania od WAM.

ad. 10.

Wójt Gminy przypomniał, że do Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk wstąpiliśmy w 1999 roku. Siedziba mieści się w Elblągu. Przez te wszystkie lata nic z tego nie skorzystaliśmy. Stowarzyszenie to jest pomocne jedynie dla gmin znajdujących się bezpośrednio w pasie nadmorskim. Od 2004 r. podniesiono składkę. Zdaniem Wójta powinniśmy wystąpić z tego Stowarzyszenia, które nie przynosi nam żadnych korzyści a ponadto musimy opłacać corocznie składkę.

 • obrady opuścił radny Ireneusz Wolski. Stan Rady 12.

 • Rada Gminy w głosowaniu nad tą uchwałą wyraziła zgodę na wystąpienie ze Stowarzyszenia Euroregion Bałtyk jednogłośnie - 12.

ad. 11.

Projekt uchwały w sprawie przejęcia działki w Osowie w zamian za długi przedstawiła Zastępca Wójta Stanisława Starosz Wyjaśniła, że poprzednia uchwała w tej sprawie nie została zrealizowana, gdyż zainteresowana nie ustaliła pełnomocnika. Teraz to pełnomocnictwo już jest a ponadto w międzyczasie zmieniła się wielkość tej działki. Pani Łuszczak jest udziałowcem działki 63/6 w wysokości 44/100 części. Chce przekazać swój udział w zamian za zaległości podatkowe dotyczące tej działki, wynoszące 1.113 złotych. Pani Starosz dodała, że jest to dla nas opłacalne, bo gdybyśmy swój udział chcieli sprzedać to otrzymamy za to dużo więcej, niż wynoszą zaległości.

 • Komisja Komunalna wyraziła opinię pozytywną.

 • Wrócił radny Ireneusz Wolski - stan Rady 13.

 • Dyskusji nie było i w głosowaniu jawnym Rada Gminy wyraziła zgodę na przejęcie udziału nieruchomości położonej w Osowie w zamian za zadłużenia podatkowe jednogłośnie.

ad. 12.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektów w ramach Programu Odnowy Wsi w 2004 r. omówił Wójt Gminy. Powiedział, że po analizie wniosków złożonych przez sołectwa wytypowano sołectwo Bukowina, Łebunia i Cewice. Będzie to budowa i modernizacja boisk sportowych i placu zabaw dla dzieci. Udział środków własnych budżetu gminy w finansowaniu powyższych zadań wyniesie co najmniej 20% wartości całkowitej realizowanych projektów.

 • Ponieważ pytań ani uwag nie było Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i poddał go pod głosowanie.

 • Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Odnowy Wsi. /uchwała w załączeniu/.

ad. 13

Wójt Gminy omówił Plan Rozwoju Lokalnego Gminy na lata 2004-2006. Powiedział, że o potrzebie stworzenia takiego dokumentu dowiedzieliśmy się dopiero w kwietniu. Jest on niezbędny przy składaniu wniosków aplikacyjnych do otrzymania dotacji. Bez tego dokumentu nie można składać wniosków o dotacje. Okazuje się, że opracowywana wcześniej strategia rozwoju gminy nie wystarcza. Musi to być dokument obejmujący lata 2004-2006. Plan ten został opracowany przez nasz zespół nieodpłatnie w ramach obowiązków, chociaż otrzymywaliśmy propozycje wykonania takiego planu przez różne firmy za kwotę 19.000 złotych.

Wójt dodał, że w planie nie ma wszystkich zadań które będą wykonywane w tym czasie. Są jedynie te zadania, na które możemy występować o dotacje. Plan na pewno nie jest doskonały ale co roku można dokonać zmian aneksem. Poza tym komisje rozpatrując ten plan na swych posiedzeniach zgłosiły pewne błędy, które zostaną wprowadzone do planu i radni je otrzymają. Wójt zwrócił się do Rady o przyjęcie tego planu, ponieważ wnioski o dotacje są już przygotowane /gimnazjum i kanalizacja Cewice-Maszewo/.

 • Radny Andrzej Nowak wyraził swoje obawy co do jego poprawności, czy spełnia określone wymagania.

 • Wójt wyjaśnił, że przed jego opracowywaniem ściągnięto z internetu szablon, na podstawie którego opracowano ten plan. Wójt zagwarantował, że dokument ten spełnia wymogi stawiane przy składaniu wniosków aplikacyjnych.

 • Ponieważ więcej pytań nie było Przewodniczący Rady odczytał uchwałę i poddał ją pod głosowanie.

 • Rada Gminy w głosowaniu opowiedziała się następująco:

 • za - 12

 • przeciw - nie było

 • wstrzymał się od głosu - 1 radny.

 • Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjeta.

ad. 14. Zapytania i oświadczenia radnych.

 • Radny Andrzej Teodoruk poinformował o mających odbyć się zawodach wędkarskich. Tak, jak w ubiegłym roku Pan Teodoruk zwraca się z prośbą do radnych o wsparcie finansowe na zakup nagród dla dzieci w kwocie po 20 złotych. Na inne nagrody tj. dla dorosłych Związek ma fundusze od innych sponsorów. Powiedział, że jeśli ktoś z radnych ma ochotę wesprzeć imprezę do niech wpłaci 20 zł do niego a ten rozliczy się z otrzymanej kwoty przed nimi, tak jak to było w ubiegłym roku.

 • Radny Janusz Kozielewski na wstępie swojej wypowiedzi podziękował Wójtowi za wykonany chodnik przy ulicy PKWN oraz inwestycje na ul. Węgrzynowicza i pogratulował organizacji pracy w zakresie wypłat zasiłków rodzinnych. Ponadto zgłosił kradzież pokryw ze studzienek kanalizacyjnych koło szkoły w Cewicach, co stwarza zagrożenie. Zdaniem radnego konieczne są kontrole w punktach skupu złomu. Dalszym problemem, jaki widzi radny to problem bezdomności. Uważa, że nie można tego zauważać. Powiedział, że Sejm podjął ustawę o możliwości dofinansowania w wysokości 70% na budowę domów dla bezdomnych. Należałoby sprawę rozeznać, spotkać się z tymi ludźmi bezdomnymi z udziałem OPS.[Author ID1: at Wed Aug 11 16:18:00 2004 ]

Następnie nawiązał do wypowiedzi Pana Kwidzińskiego, który jest kombatantem, brał udział w walkach II wojny światowej[Author ID1: at Wed Aug 11 16:19:00 2004 ]. Proponuje aby na szczeblu województwa zrobić spotkanie takich ludzi, którzy wymieni[Author ID1: at Wed Aug 11 16:20:00 2004 ]ą swoje wspomnienia, odwiedzą cmentarze. [Author ID1: at Wed Aug 11 16:20:00 2004 ]Ponadto zwrócił się z prośbą do Komisji [Author ID1: at Wed Aug 11 16:21:00 2004 ]Rolnej o wysłuchanie Pana Kwidzińskiego na [Author ID1: at Wed Aug 11 16:21:00 2004 ]Komisji, żeby nie musiał przychodzić na sesję.[Author ID0: at ]

 • Wójt Gminy powiedział, że wystąpił z taką propozycją załatwiania wniosków przez Konwent i przez Radę dlatego, że o sposobie realizacji wniosków nie chce sam decydować, a wnioski są różne. Bywa tak, że jedna Komisja składa wniosek a druga składa wniosek przeciwny.

 • Radny Formela uważa, że Komisje rozpatrując wniosek nie wie jakiej kwoty on dotyczy i dlatego myślał o rozpatrywaniu przez Komisję Budżetową.

 • Radny Nowak podsumowując wnioskował aby sposób realizacji wniosków rozpatrzeć ponownie.

 • Przewodniczący Rady Stanisław Pałubicki zapewnił, że na najbliższej sesji sprawa wniosków zostanie uregulowana po zasięgnięciu opinii radcy prawnego.

 • Radny Janusz Kozielewski zgłosił propozycję aby na ul. Węgrzynowicza przy okazji jej remontu położyć progi poprzeczne.

 • Wójt odpowiedział radnemu, że jest to przewidziane.

ad. 15.

Ponieważ porządek obrad został wyczerpany i nie było chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 1600.[Author ID1: at Wed Aug 11 16:19:00 2004 ]

INSPEKTOR PRZEWODNICZĄCY RADY

D/S RADY GMINY Stanisław Pałubicki

Ewa Kruczek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woźniak 06-10-2004 11:01:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woźniak 06-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woźniak 06-10-2004 11:01:37