Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd testowy
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Budżet 2005 r.


UCHWAŁA Nr XXIII/170/05

Rady Gminy Cewice

z dnia 21 stycznia 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości 13.586.228 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 1. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

 1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.719.850 zł zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 67.300 zł.

§ 2

1. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.153.847 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

 1. wydatki bieżące kwotę 12.853.716, w tym:

 1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.381.495 zł

 2. dotacje 346.000 zł

 3. wydatki na obsługę długu gminy 229.400 zł

 4. pozostałe wydatki bieżące 5.896.821

 1. wydatki majątkowe w wysokości 5.300.131 zł obejmujące wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

 1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.719.850 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,

 2. wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 67.300 zł.

4.Ustala się wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005÷2007 w wysokości 9.896.877,49 zł z określeniem źródeł finansowania nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetowy gminy w wysokości 4.567.619

2. Źródłem pokrycia deficytu gminy są przychody pochodzące z:

 1. kredytów bankowych krajowych w kwocie 3.627.619,

 2. nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 940.000

§ 4

1. Prognozuje się kwotę długu gminy na koniec 2005 roku w wysokości 3.627.619 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Uchwala się przychody w wysokości 4.817.619i rozchody w wysokości 250.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Sposób sfinansowania deficytu budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 11 - „Prognoza finansowa gminy na okres udzielenia kredytu

§ 5

1. Uchwala się dotacje dla:

a) samorządowych instytucji kultury w wysokości 275.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7,

b) podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 71.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody - 100.000 zł

- wydatki - 339.667

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7

1. Tworzy się rezerwy:

1) ogólna w wysokości 100.000 zł

2) celowe w wysokości 120.000 zł, w tym:

a) na zabezpieczenie środków na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Maszewie oraz naprawę dachu na Publicznym Gimnazjum w Cewicach w wysokości 80.000 zł,

b) na inwestycje oraz remonty dróg i chodników w wysokości 20.000 zł,

c) na zadania z zakresu pomocy społecznej ( zasiłki celowe ) w wysokości 20.000 zł.

§ 8

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach.

§ 9

1. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości 300.000 zł.

2) Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Wójt Gminy opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

§ 11

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woźniak 25-05-2005 14:28:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woźniak 25-05-2005
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woźniak 25-05-2005 14:28:59